Mai mult de­cât ex­plo­ra­re

National Geographic Romania - - Din Nou -

Cei că­zuți

Doar 12 oa­meni au pus pi­ci­o­rul pe Lu­nă, dar a fost ne­voie de un enorm efort din par­tea ce­lor do­uă su­per­pu­teri con­cu­ren­te din se­co­lul al XX-lea. Au con­tri­bu­it ne­nu­mă­ra­te per­soa­ne; unele și-au pi­er­dut viața. „Astro­nau­tul că­zut”, o sculp­tu­ră în alu­mi­niu de 8,5 cm înă­lți­me, co­me­mo­re­a­ză cei 14 astro­nauți și cos­mo­nauți ca­re au mu­rit în cursa spațială. Da­vid Scott a lă­sat că­lă­to­rul spațial sti­li­zat și o plă­cuță cu nu­me­le lor pe su­pra­fața Lunii în mi­si­u­nea Apol­lo 15. Anul ur­mă­tor, Paul Van Ho­ey­don­ck a dez­vă­lu­it că el fu­se­se sculp­to­rul într-un in­ter­viu cu Wal­ter Cron­ki­te, în tim­pul lan­să­rii mi­si­u­nii Apol­lo 16. Pla­nul de a vin­de re­pro­du­ceri ale sta­tue­tei a im­pli­cat obi­ec­tul co­me­mo­ra­tiv într-o con­tro­ver­să întin­să pe mu­lți ani des­pre pro­fi­tul de pe ur­ma mi­si­u­ni­lor lu­na­re.

Ate­ri­ză­ri­le Fal­con

„Ca să ve­zi! […] Ga­li­leo avea drep­ta­te”, s-a pre­fă­cut mi­rat co­man­dan­tul mi­si­u­nii Apol­lo 15, Da­vid Scott, du­pă ce tes­ta­se le­gea gândi­tă de oa­me­nii de ști­i­nță cu pri­vi­re la Lu­nă: fă­ră fo­rța de fre­ca­re cu ae­rul, obi­ec­te­le de ori­ce greu­ta­te cad cu ace­e­ași vi­te­ză. În fața ca­me­re­lor de fil­mat, Scott a dat dru­mul unei pe­ne de șoim din mâna stângă și unui ci­o­can pen­tru roci, de o mie de ori mai greu, din mâna dre­ap­tă. Cele do­uă au atins so­lul în ace­lași timp. Cu trei zi­le mai de­vre­me, înțe­le­ge­rea aces­tui prin­ci­piu asi­gu­ra­se echi­pa­ju­lui o co­bo­râre sigură în mo­du­lul se­le­nar Fal­con [Șoi­mul].

Unele obi­ec­te lă­sa­te de misiunile Apol­lo, arun­ca­te în pra­ful se­le­nar, re­flec­tă na­tu­ra uma­nă: sunt ur­me ale cu­ri­o­zi­tății ști­i­nți­fi­ce, ale nos­tal­gi­ei și ale ca­pri­ci­u­lui.

Elan spor­tiv

Când mun­ca era aproa­pe ter­mi­na­tă, astro­nauții mi­si­u­nii Apol­lo 14 au fă­cut puțin sport. Alan She­pard a prins un cap de cro­să de golf de mâne­rul unui in­stru­ment pen­tru pre­le­va­rea de pro­be și a lo­vit do­uă min­gi de golf. I-a ur­mat Edgar Mit­chell, cu arun­ca­rea „su­liței” – ca­tar­gul unui mă­su­ră­tor de vânt so­lar – ce­va mai de­par­te de min­ge. Am­be­le obi­ec­te erau vi­zi­bi­le (prim-plan) pe fe­re­as­tra mo­du­lu­lui lu­nar când cei doi se pre­gă­te­au să ple­ce de pe Lu­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.