„DA, EU VIN CU­RÂND.”

National Geographic Romania - - Martor - Text și fo­to: Jo­nas Ben­dik­sen

Pe­nul­ti­mul ver­set din Bi­blie, ca­re pro­fețește întoar­ce­rea lui Isus Hristos, m-a fas­ci­nat din­tot­de­au­na. Când es­te „cu­rând”? Și ci­ne es­te „Eu”? Timp de trei ani, am ur­mă­rit șap­te băr­bați ca­re se de­cla­ră a Do­ua Întru­pa­re a lui Hristos (cinci apar aici). Le-am cer­ce­tat înde­a­proa­pe re­ve­lați­i­le, am pe­tre­cut un timp cu discipolii lor și am încer­cat să pro­duc ima­gini ca­re ilus­tre­a­ză se­tea omu­lui de credință, sens și iz­bă­vi­re.

Pen­tru mi­ne, re­li­gia es­te ce­va oa­re­cum mis­te­ri­os, pro­ba­bil fi­in­dcă nu am fost cres­cut în spi­rit re­li­gi­os în Nor­ve­gia. Dar mi-a fă­cut me­reu plă­ce­re să ci­tesc Scrip­tu­ri­le, iar de un de­ce­niu mă in­te­re­se­a­ză tot mai mult. Din ci­ne știe ce mo­tiv, tot re­vin la ver­se­tul ace­la mis­te­ri­os – pro­mi­si­u­nea a că­rei înde­pli­ni­re o aște­ap­tă crești­nis­mul de aproa­pe 2.000 de ani.

Da­că Isus Hristos s-ar întoar­ce, m-am între­bat, ce ar cre­de des­pre lu­mea pe ca­re am cre­at-o noi? Dar noi ce am cre­de des­pre el? Cu gându­ri­le aces­tea în min­te, am ho­tă­rât să încep să caut noi mesia.

I-am gă­sit cum se gă­sește ori­ce în ziua de azi: pe Goo­gle. Ai zi­ce că oa­me­nii ca­re se de­cla­ră Hristos sunt mai nu­me­roși. Dar, deși mu­lți pot fi nu­miți pro­feți, gu­ru sau li­deri spi­ri­tua­li, doar câți­va înde­pli­nesc ce­ea ce eu con­si­der niște cri­te­rii mi­ni­me: re­ve­lații co­e­ren­te, ani de tex­te scrip­tu­ra­le și un grup de dis­ci­po­li.

Fi­e­ca­re din­tre ei es­te unic. Uni­ce sunt și co­mu­ni­tăți­le din ju­rul lor. Pen­tru ma­jo­ri­ta­tea oa­me­ni­lor, cre­di­nța într-o fi­i­nță su­pe­ri­oa­ră e ce­va ab­stract. Dar pen­tru discipolii aceștia, din­tre ca­re ma­jo­ri­ta­tea par foar­te in­te­li­ge­nți – ni­ci­u­nul nu dă im­pre­sia că ar fi spă­lat pe crei­er sau ne­bun –, es­te ce­va tan­gi­bil. Ei își pot atin­ge obi­ec­tul cre­di­nței.

Pes­te tot am încer­cat să gândesc des­chis și să pă­trund în re­a­li­ta­tea lor. Unul din­tre lu­cru­ri­le ca­re m-au ui­mit e că unii din­tre acești mesia sunt ex­trem de con­sec­venți. No­ul Tes­ta­ment es­te plin de con­tra­di­cții, dar fi­e­ca­re din­tre ei are o po­ves­te ca­re împa­că, pe unde­va, ne­con­cor­da­nțe­le. În unele pri­vi­nțe, sunt mai co­e­re­nți de­cât Scrip­tu­ri­le.

Știu că mu­lți îi vor con­si­de­ra es­croci sau lu­na­tici. Dar me­reu m-am gândit că o par­te fun­da­men­ta­lă a re­li­gi­i­lor avraa­mi­ce – iu­daism, crești­nism, is­la­mism – se re­fe­ră la veni­rea unui mesia. Aces­te cre­di­nțe pot avea idei di­fe­ri­te des­pre identitate și mo­men­tul so­si­rii, dar cred că sunt de acord în punc­te­le ese­nția­le. Da­că ac­cep­tăm asta, de ce n-ar fi unul din­tre ei?

Pen­tru mi­ne, proi­ec­tul ți­ne mai mult de între­bări de­cât de răs­pun­suri. Sper că îi va de­ter­mi­na și pe alții să fa­că la fel – să se gânde­as­că la credință și la ci­ne are pu­te­rea de a o de­fini.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.