SI­TURI STRĂ­VE­CHI VĂZUTE DIN SPAȚIU

National Geographic Romania - - Mai Departe - Text: A. R. Wil­liams

Arhe­o­lo­gia nu es­te întot­de­au­na o mun­că mur­da­ră. Une­ori, înse­am­nă să stai la un cal­cu­la­tor și să stu­di­e­zi ima­gini din sa­te­lit, una câte una, să ve­zi da­că in­di­că ur­me de ru­i­ne de mult pi­er­du­te sau ame­ni­nțări la adre­sa si­tu­ri­lor stră­ve­chi. Sa­rah Par­cak, Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Fel­low, pi­o­ni­e­ră a așa-nu­mi­tei ar­he­o­lo­gii spația­le, a sor­tat des­tu­le ase­me­nea ima­gini. Dar s-a între­bat da­că n-ar pu­tea aju­ta și vo­lun­ta­rii.

În ia­nua­rie, ea a lan­sat un ex­pe­ri­ment de crow­dso­ur­cing ca­re le per­mi­tea vo­lun­ta­ri­lor să fie de­tec­ti­vi vir­tua­li în Pe­ru, o ța­ră bo­ga­tă din punct de ve­de­re ar­he­o­lo­gic. De­nu­mit Glo­bal Xplo­rer, proi­ec­tul a fost con­fi­gu­rat ca un joc, fo­lo­sind ima­gini de la com­pa­nia Di­gi­ta­lGlo­be ca­re aco­pe­re­au vreo 100.000 m2 de fer­me, orașe și zo­ne ru­ra­le. Re­a­cția a fost uriașă. „Am avut pes­te 45.000 de uti­li­za­tori și 10 mi­li­oa­ne de vi­zua­li­zări”, a spus Par­cak în apri­lie, că­tre fi­na­lul proi­ec­tu­lui. „Ce­ea ce e un pic ne­bu­nesc.” Am aflat că iden­ti­fi­ca­rea ur­me­lor de jaf sau a unei po­te­nția­le des­co­pe­riri pre­su­pu­ne o anu­mi­tă cur­bă de învăța­re. M-am ju­cat săp­tă­mâni bune până să-mi dau se­a­ma că fi­re­le ne­cla­re ca­re tra­ver­sau câte o ima­gi­ne erau li­nii elec­tri­ce, iar bo­bițe­le al­be de pe câmp pu­te­au fi vi­te. Nu știu da­că am fă­cut vreo des­co­pe­ri­re în cele 15.000 de ima­gini pe ca­re le-am vi­zua­li­zat, dar cei­la­lți vo­lun­tari tre­bu­ie să fi fă­cut.

„Gru­pul a fost foar­te, foar­te bun în a gă­si lu­cruri”, a spus Par­cak. „Nu­mai într-o zo­nă mi­că, la nord de Li­ma, uti­li­za­to­rii au gă­sit aproa­pe 3.000 de ca­rac­te­ris­tici ar­he­o­lo­gi­ce.” O pri­mă ana­li­ză a dat foar­te puți­ne fals po­zi­ti­ve. Re­zul­ta­te­le au fost atât de încu­ra­ja­toa­re, încât Par­cak plă­nu­i­ește să înce­a­pă pros­pec­ta­rea unei alte țări.

IMA­GINI DIN SA­TE­LIT © DI­GI­TA­LGLO­BE 2017

Aces­tea sunt câte­va din­tre fo­to­gra­fi­i­le din sa­te­lit pe ca­re le-au stu­diat vo­lun­ta­rii proi­ec­tu­lui Glo­ba­lXplo­rer.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.