Bu­cu­rați-vă de soa­re pe pla­ja Sen­si­blu!

National Geographic Romania - - Promo -

Lo­ca­li­za­tă în Ma­maia, în apro­pi­e­rea Ca­zi­no­u­lui și a far­ma­ci­ei Sen­si­blu, pla­ja Sen­si­blu es­te des­ti­na­tă dis­tra­cți­ei pen­tru tu­riștii de toa­te vârste­le. De­oa­re­ce soa­re­le es­te om­ni­pre­zent, dis­tra­cția pe pla­jă va fi com­ple­ta­tă de un spe­cia­list Sen­si­blu, ca­re se va afla în per­ma­ne­nță aco­lo. Aces­ta va aju­ta tu­riștii în iden­ti­fi­ca­rea pro­du­se­lor po­tri­vi­te și va oferi cele mai bune sfa­turi în ma­te­rie de pro­te­cție so­la­ră sau ori­ce afe­cți­u­ne de se­zon pen­tru obți­ne­rea bron­zu­lui mult do­rit. Cu o ca­pa­ci­ta­te de 400 de locuri/șez­lon­guri, pla­ja Sen­si­blu vă ofe­ră cur­suri de yo­ga/pi­la­tes, te­re­nuri de vo­lei și fot­bal, loc spe­cial pen­tru co­pii (ame­na­jat cu zmeie, ju­că­rii pen­tru ni­sip, to­bo­gan gon­fla­bil) și un GIF sur­pri­ză. www.sen­si­blu.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.