Himalaya Wel­lness

National Geographic Romania - - Promo -

Ga­ma Himalaya Wel­lness vi­ne în spri­ji­nul oa­me­ni­lor ocu­pați, cu un stil de viață ac­tiv, ca­re co­nști­en­ti­ze­a­ză im­por­ta­nța pe ca­re tre­bu­ie să o acor­de unui stil de viață să­nă­tos, prin cele cinci su­pli­men­te ali­men­ta­re ba­za­te pe câte un sin­gur in­gre­di­ent ac­tiv unic: Ne­em, Bos­wel­lia, Ba­co­pa, Trip­ha­la, Tri­bu­lus. În li­nie cu fi­lo­so­fia Himalaya Her­bal He­al­thca­re, toa­te cele cinci pro­du­se se ba­ze­a­ză ex­clu­siv pe sub­sta­nțe na­tu­ra­le, ex­tra­se din plan­te și nu co­nțin za­hăr, co­lo­ra­nți și aro­me ar­ti­fi­cia­le, con­ser­va­nți sau in­gre­di­en­te de­ri­va­te din soia sau lap­te. „Aces­te su­pli­men­te ali­men­ta­re sunt me­ni­te să ne aju­te să fa­cem un swit­ch men­tal atât de ne­ce­sar spre o viață echi­li­bra­tă și o sta­re de bi­ne atât de do­ri­tă: gri­ja pen­tru pre­venție!”, punc­te­a­ză Ioa­na Ce­buc, di­rec­tor de mar­ke­ting la Pri­sum Inter­na­ti­o­nal Tra­ding, dis­tri­bu­i­to­rul Himalaya în Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.