CĂPȘUNI LA PĂSTRARE

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Da­ni­el Sto­ne

Ori­ce fruct sau le­gu­mă res­pi­ră. Oda­tă cu­le­se de pe plan­tă, con­ti­nuă să res­pi­re și îmbă­trânesc lent, până încep să se des­com­pu­nă. Atunci in­ter­vin mi­croor­ga­nis­me­le, ca­re le fac să se stri­ce. Re­fri­ge­ra­rea întârzie pro­ce­sul, dar nu prea mult.

Acum, unii cer­ce­tă­tori cred că pot fa­ce ba­na­ne­le, avo­ca­do și alte fruc­te și le­gu­me să du­re­ze de până la do­uă ori mai mult, întârzi­ind alte­ra­rea. Ape­el, un start-up din San­ta Bar­ba­ra, Ca­li­for­nia, a cre­at o me­to­dă de a ex­tra­ge li­pi­de­le din mai mul­te plan­te po­pu­la­re și de a le tran­sfor­ma pe fi­e­ca­re într-o pu­dră. Di­zol­va­tă în apă și apli­ca­tă pe fruc­te și le­gu­me, ace­as­ta for­me­a­ză o ba­ri­e­ră co­mes­ti­bi­lă, ca­re ți­ne ume­ze­a­la înăun­tru și mi­croor­ga­nis­me­le afa­ră.

Agri­cul­to­rii pot apli­ca o ver­si­u­ne a so­luți­ei pe câmp sau o pot fo­lo­si dis­tri­bu­i­to­rii, ca baie li­chi­dă, pe li­nia de am­ba­la­re, ex­tin­zând du­ra­ta de viață a fruc­tu­lui cu mai mul­te zi­le sau chiar săp­tă­mâni. Admi­nis­trația pen­tru Ali­men­te și Me­di­ca­men­te din S.U.A. (FDA) a cer­ti­fi­cat pro­ce­sul ca fi­ind si­gur, iar anul aces­ta a fost apro­bat pen­tru pro­du­se or­ga­ni­ce.

Unul din­tre sco­puri es­te să ne bu­cu­răm mai mult timp de ali­men­te proas­pe­te. Dar obi­ec­ti­vul prin­ci­pal al ce­lor de la Ape­el es­te să re­du­că ri­si­pa ali­men­ta­ră și nu­mă­rul de ca­mi­oa­ne și na­ve fri­go­ri­fi­ce ca­re li­vre­a­ză ali­men­te­le. Teh­no­lo­gia per­mi­te și li­vra­rea mai mul­tor pro­du­se în zo­ne tot mai înde­păr­ta­te. „Ima­gi­nați-vă o lume în ca­re pro­du­se­le proas­pe­te nu sunt se­zo­ni­e­re”, spu­ne Ja­mes Ro­gers, CEO al Ape­el și ex­pert în chi­mia ma­te­ria­le­lor. Până atunci, ci­ne nu și-ar dori să mai ai­bă câte­va zi­le până când fruc­te­le din fri­gi­der încep să prin­dă mu­ce­gai?

ZIUA 7

TRATATĂ

Spre de­o­se­bi­re de pi­er­sici sau ba­na­ne, că­pșu­ni­le încep să se de­te­ri­o­re­ze ime­diat du­pă re­col­ta­re. Cer­ce­tă­to­rii au cre­at o ba­ri­e­ră co­mes­ti­bi­lă și in­vi­zi­bi­lă ca­re poa­te întârzia alte­ra­rea, înce­ti­nind des­hi­dra­ta­rea și oxi­da­rea.

ZIUA 7

NETRATATĂ

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.