Sin­ga­po­re

National Geographic Romania - - Costa Rica - CO­RY RI­CHAR­DS

„Su­per-co­pa­cii” ilu­mi­nați cu ener­gie so­la­ră, ca­re su­sțin pes­te 200 de va­ri­e­tăți de plan­te, sunt o ma­re atra­cție a par­cu­lui na­tu­ral Gar­dens by the Bay. Com­ple­xul me­ti­cu­los îngri­jit, de 101 ha, con­stru­it pe te­ren asa­nat, evi­de­nția­ză am­biția orașu­lui de a fi o me­tro­po­lă glo­ba­lă, cu ră­dă­cini în va­lo­ri­le asia­ti­ce tra­diți­o­na­le: ar­mo­nie, res­pect și mun­că. Nați­u­nea in­su­la­ră obți­ne, de obi­cei, unul din­tre cele mai mari punc­ta­je din Asia la sa­tis­fa­cția față de pro­pria viață.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.