ATLASUL FERICIRII

National Geographic Romania - - Costa Rica - PEN­TRU UNELE ȚĂRI NU SUNT DISPONIBILE DATE. SUNT INCLUSE DOAR ANUMITE TERITORII.

Ce ne tre­bu­ie ca să fim fe­ri­ciți? An de an, Son­da­jul Mon­dial Gal­lup înce­ar­că să gă­se­as­că răs­pun­sul cu zeci de între­bări ca­re mă­soa­ră fe­ri­ci­rea în pes­te 140 de țări. Arti­co­lul de față se con­cen­tre­a­ză pe trei din­tre te­me­le son­da­ju­lui: cum își văd oa­me­nii pro­pria viață, cât de fe­ri­ciți sunt zi de zi și cât sunt de să­nă­toși fi­zic. Un lu­cru es­te clar: fi­e­ca­re cul­tu­ră are idei di­fe­ri­te des­pre ce înse­am­nă o viață reuși­tă.

Viața ca un tot

Res­pon­de­nții își eva­lue­a­ză viața pe o sca­ră de la ze­ro la ze­ce. Cei ca­re răs­pund cu cel puțin șap­te sunt con­si­de­rați fe­ri­ciți.

Fe­ri­ci­re de zi cu zi

Res­pon­de­nți­lor li se pun cinci între­bări pen­tru a de­ter­mi­na da­că sunt fe­ri­ciți la mo­men­tul res­pec­tiv. De exem­plu: ați râs astă­zi?

Bi­ne­le fi­zic

Se eva­lue­a­ză să­nă­ta­tea res­pon­de­nți­lor. Da­te­le sunt pro­ce­sa­te pe o ga­mă de la „su­fe­ri­nță” la „bi­ne”.

Râs din toa­tă ini­ma

La­ti­noa­me­ri­ca­nii prețu­i­esc plă­ce­ri­le de zi cu zi, ca râsul. Cos­ta Ri­ca și Pa­na­ma sunt prin­tre cele mai fericite țări din lume.

Trai bun

Nor­di­cii din Da­ne­mar­ca, Fin­lan­da și Islan­da sunt de­o­se­bit de mu­lțu­miți de viața lor în ge­ne­ral.

Îna­poi la lu­cru­ri­le sim­ple

Infras­truc­tu­ra îmbu­nă­tăți­tă din nor­dul Afri­cii – dru­muri as­fal­ta­te, apă cu­ren­tă și sem­nal de te­le­fo­nie mo­bi­lă – con­tri­bu­ie la crește­rea ni­ve­lu­lui de fe­ri­ci­re lo­cal în com­pa­rație cu su­dul con­ti­nen­tu­lui.

Sta­rea de bi­ne, aur cu­rat

În ul­ti­mul de­ce­niu, Sin­ga­po­re a fost cea mai fe­ri­ci­tă ța­ră sud-asia­ti­că, dar Thai­lan­da înce­pe să îi ia lo­cul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.