Vic­to­ri­i­le vac­ci­nu­ri­lor

National Geographic Romania - - Singapore -

Din anii ’40, când au fost lan­sa­te noi vac­ci­nuri (cer­curi hașu­ra­te), in­ci­den­ţa bo­li­lor in­fec­ţi­oa­se ca­re când­va afec­tau su­te de mii de ame­ri­cani – în spe­cial co­pii – a scă­zut dra­ma­tic. Po­li­o­mi­e­li­ta şi ru­be­o­la au dis­pă­rut din SUA; ca­zu­ri­le de dif­te­rie sunt ra­re, de­şi boa­la uci­dea până la 15.000 de per­soa­ne pe an.

Ra­te­le de vac­ci­na­re scă­zu­te, în spe­cial în rândul preş­co­la­ri­lor din zo­ne­le cu veni­turi mo­des­te, au con­tri­bu­it la re­cru­des­cen­ţa ru­je­o­lei între 1989 şi 1991. Vac­ci­na­rea a dus la era­di­ca­rea po­li­o­mi­e­li­tei în SUA. La ni­vel mon­dial au fost ra­por­ta­te 37 de ca­zuri în 2016 – o scă­de­re de 99% fa­ţă de 1988.

Imu­ni­ta­tea co­lec­ti­vă

Se nu­meş­te „imu­ni­ta­te de tur­mă”: o boa­lă poa­te să dis­pa­ră com­plet din rândul unei po­pu­la­ţii chiar înain­te ca to­ţi mem­brii aces­teia să fie vac­ci­na­ţi, fi­in­dcă imu­ni­za­rea în nu­măr ma­re re­du­ce răs­pândi­rea in­fec­ţi­ei. MONICA SERRANO, NGM. KELSEY NOWAKOWSKI

SURSE: CENTRUL SUA PEN­TRU PREVENIREA ŞI CONTROLUL BO­LI­LOR; ORGANIZAŢIA MON­DIA­LĂ A SĂNĂTĂŢII; COALIŢIA DE ACŢIUNE PEN­TRU IMUNIZARE. În ul­ti­mii ani s-au pro­dus epi­de­mii de orei­on foar­te gra­ve în co­le­gii, un­de stu­den­ţii trăiesc în spa­ţii mici. Vac­ci­nul con­tra he­pa­ti­tei B a fost re­co­man­dat ini­ţial doar pen­tru gru­pu­ri­le cu grad de risc ri­di­cat, dar în 1991 re­co­man­da­rea a fost ex­tin­să pen­tru to­ţi su­ga­rii. O epi­de­mie de ru­je­o­lă a fă­cut 383 de vic­ti­me în 2014, în prin­ci­pal în co­mu­ni­tă­ţi­le Amish ne­vac­ci­na­te din Ohio. O cau­ză a creş­te­rii nu­mă­ru­lui de ca­zuri de per­tus­sis ar pu­tea fi fap­tul că noi­le vac­ci­nuri, ca­re au mai pu­ţi­ne efec­te se­cun­da­re, sunt efi­ci­en­te pe pe­ri­oa­de mai scur­te.

Da­te­le pen­tru 2015 și 2016 sunt pro­vi­zo­rii

Pen­tru pro­tec­ţia lu­mii

La ni­vel mon­dial, cam 85% din­tre su­gari sunt vac­ci­na­ţi acum împo­tri­va unor bo­li ca po­li­o­mi­e­li­ta, dif­te­ria, te­ta­no­sul şi per­tus­sis (tu­sea con­vul­si­vă). Vaccinurile sal­ve­a­ză do­uă sau trei mi­li­oa­ne de vi­e­ţi pe an. *Pri­mul vac­cin per­tus­sis a pri­mit au­to­ri­za­ţia în 1914, însă a înce­put să fie dis­tri­bu­it în ma­să de-abia în 1948, când a fost com­bi­nat cu vaccinurile con­tra dif­te­ri­ei şi te­ta­no­su­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.