NI­SI­PURI ÎNȘELĂTOARE

National Geographic Romania - - Mai Departe - Text: Ni­na Stro­chlic

Se spu­ne că deșer­tu­ri­le Uzbe­kis­ta­nu­lui sunt bântu­i­te de du­huri ma­le­fi­ce ca­re îi ră­tă­cesc pe că­lă­tori și le șter­pe­lesc pro­vi­zi­i­le. Par­cur­gând pe jos stră­ve­chi­ul Drum al Mă­tă­sii ca­re stră­ba­te Asia Cen­tra­lă, au­to­rul Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Paul Sa­lo­pek a as­cul­tat o mu­lți­me de po­vești des­pre ast­fel de djinni. Într-o noap­te, sub ce­rul lim­pe­de al întin­su­lui deșert Qi­zil­qum, Sa­lo­pek și ghi­zii lui au des­co­pe­rit că nu erau nici ei imuni la ren­ghi­u­ri­le spi­ri­te­lor: o re­zer­vă de apă îngro­pa­tă, ca­re tre­bu­ia să îi aștep­te, fu­se­se go­li­tă.

„Din fe­ri­ci­re, cu teh­no­lo­gii mo­der­ne ca te­le­fo­nia prin sa­te­lit, știam că to­va­rășii mei de drum uz­beci și cu mi­ne n-ave­am să su­fe­rim ace­e­ași soar­tă ca atâția că­lă­tori de pe Dru­mul Mă­tă­sii din tre­cut, ca­re au încer­cat să tra­ver­se­ze Qi­zil­qum și nu au mai ajuns”, spu­ne Sa­lo­pek. „Cât des­pre djinni, cred că fi­e­ca­re pur­tăm în noi ast­fel de du­huri – li se spu­ne im­pul­suri, fie ele bune sau re­le.”

Sa­lo­pek mer­ge pe ur­me­le mi­grați­ei uma­ne din Afri­ca până în Ame­ri­ca de Sud, într-o că­lă­to­rie nu­mi­tă Ple­ca­rea din Eden. În 2016, a stră­bă­tut Uzbe­kis­ta­nul pe jos în pa­tru luni și ju­mă­ta­te. Aco­lo a întâlnit încar­na­rea mo­der­nă a Dru­mu­lui Mă­tă­sii: o rețea de in­fras­truc­tu­ră de mii de mi­liar­de de do­lari, iniția­tă de Chi­na, ca­re le­a­gă Asia, Eu­ro­pa, Afri­ca și Ori­en­tul Mij­lo­ciu.

FO­TO: JOHN STANMEYER

Pen­tru a mer­ge MAI DE­PAR­TE pe ve­chi­ul Drum al Mă­tă­sii, ci­tește arti­co­lul lui Paul Sa­lo­pek în re­vis­ta Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic din de­cem­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.