SO­LUȚII DE ALBIRE DE LA HIMALAYA

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

Himalaya Her­bals He­al­thca­re își îmbo­gățește în ace­as­tă toam­nă ga­ma de pas­te pen­tru di­nți cu so­luții de albire re­a­li­za­te din in­gre­di­en­te ac­ti­ve 100% na­tu­ra­le și fă­ră age­nți chi­mici de albire. În ga­ma pas­te­lor de di­nți de la Himalaya Her­bals se re­gă­sesc pro­du­se pen­tru îngri­ji­re ora­lă com­ple­tă sau pro­du­se ca­re vi­ze­a­ză îmbu­nă­tăți­rea unor as­pec­te pre­cum sen­si­bi­li­ta­tea den­ta­ră sau mi­ro­sul res­pi­rați­ei. Ast­fel, pe lângă pas­ta de di­nți Alb Stră­lu­ci­tor – Spar­kly Whi­te, con­sa­cra­tă de­ja în por­to­fo­li­ul Himalaya Her­bals, se adau­gă alte do­uă noi pro­du­se: pas­ta pen­tru di­nți fă­ră pete de ce­ai și ca­fea Stain Away și ge­lul pen­tru zâmbet mai alb Ac­ti­ve Whi­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.