DIN PRINȚESĂ, ÎNAPOI CENUȘĂREASĂ!

National Geographic Romania - - Pagina RedacȚiei -

„Să scri­e­ţi, doam­nă, că sun­tem și noi oa­meni, că nu sun­tem ani­ma­le, că nu omo­râm, că avem și noi co­pii de cres­cut”, i-a spus au­toa­rei Oa­na Ivan cu vo­ce tre­mu­rândă o an­ga­ja­tă la lăm­pă­ria mi­nei Pa­roșeni. Nu e de mi­ra­re că po­ţi ajun­ge să gândești așa când de-a lun­gul vi­e­ţii urci pas cu pas Gol­go­ta tre­ce­rii de la „Ţă­rii, cât mai mult cărbune” la „E mai ief­tin să im­por­tăm!”. Om fi noi o ţa­ră un­de to­tul e ne­si­gur, flu­id, pro­vi­zo­riu, dar cum nai­ba am reușit să să­rim de la o ex­tre­mă la alta a slo­ga­nu­ri­lor în nu­mai câte­va de­ce­nii?

Da, Ro­mânia a ieșit din co­mu­nism cu o in­dus­trie ne­com­pe­ti­ti­vă. Da, lan­ţul ener­ge­tic cur­siv în vre­mea co­mu­nis­mu­lui s-a sfă­râmat după Ce­aușes­cu și ce­ea ce avea sens eco­no­mic și so­cial într-un sis­tem uni­tar n-a mai fost ren­ta­bil în bu­că­ţi. Dar par­că po­ves­tea mi­ne­ri­lor e ni­ţel mai com­pli­ca­tă…

„Trăind zil­nic cu moar­tea în cas­că, mi­ne­rii au fost din­tot­de­au­na so­li­dari. Gra­ţie aces­tei co­e­zi­uni so­cia­le au avut cu­ra­jul să pro­tes­te­ze în 1977, în plin co­mu­nism. So­li­da­ri­ta­tea lor s-a do­ve­dit însă o ar­mă cu do­uă tăișuri în iu­nie 1990, când pu­te­rea a ma­ni­pu­lat-o și a as­mu­ţit-o con­tra altei păr­ţi a Ro­mâni­ei. În anii ce au ur­mat, mi­ne­rii au fost mar­gi­na­li­za­ţi și ana­te­mi­za­ţi, tre­bu­ind să înve­ţe să-și poar­te stig­ma­tul” , cre­de fo­to­gra­ful Adrian Câtu.

El și an­tro­po­lo­gul Oa­na Ivan au mers timp de doi ani în Va­lea Ji­u­lui să do­cu­men­te­ze răs­cru­cea din vi­e­ţi­le ze­ci­lor de mii de oa­meni le­ga­ţi de cărbune. Mi­na de la Pe­tri­la a tre­cut prin do­uă răz­boaie mon­dia­le și a su­pra­vi­e­ţu­it cri­zei din anii ’30 până în oc­tom­brie 2015, când a fost li­chi­da­tă cu fan­fa­ră și pre­să după 156 de ani de ac­ti­vi­ta­te.

De fapt, închi­de­rea a înce­put în anii 2000, anii dis­po­ni­bi­li­ză­ri­lor în ma­să, când au ră­mas fă­ră sluj­be cu mi­i­le, când pre­ţul unui apar­ta­ment se cal­cu­la în lă­zi cu be­re. Orta­cii sunt de pă­re­re că li s-a pus ca­pac din răz­bu­na­re pen­tru mi­ne­ria­de­le din anii ’90 și din cau­za lă­co­mi­ei ce­lor care s-ar fi îngrășat din co­mi­si­oa­ne­le pen­tru im­por­tul de cărbune po­lo­nez sau vânza­rea mi­nei la fi­er ve­chi.

Din­co­lo de acu­ze și su­bi­ec­ti­vism, de nos­tal­gie și amă­ră­ci­u­ne, ade­vă­rul es­te că și în lo­cu­ri­le un­de mi­ne­le nu s-au închis oa­me­nii se chi­nu­i­esc, cum ve­ţi ve­dea din ima­gi­ni­le fo­to­jur­na­lis­tu­lui Mi­hai Stoi­ca de la pa­gi­na 42.

Ca­ri­e­re­le și ter­mo­cen­tra­le­le au efec­te ne­fas­te pen­tru cei care trăi­esc cu ele. Poa­te es­te prea de­vre­me să ve­dem par­tea pli­nă a pa­ha­ru­lui, poa­te abia după ce vor fi ui­ta­te dra­me­le oa­me­ni­lor, închi­de­rea ace­as­ta va ajun­ge să fie con­si­de­ra­tă, într-un ma­nual de is­to­rie din vi­i­tor, o întâmpla­re fe­ri­ci­tă pen­tru me­diu. Une­le efec­te se pot ve­dea de pe acum: ză­pa­da nu mai es­te nea­gră și Ji­e­ţul e mai cu­rat.

FO­TO: ADRIAN CÂTU

O jur­na­lis­tă fo­to­gra­fia­ză cu te­le­fo­nul mo­bil mi­ne­rii izo­lați într-un co­lț în tim­pul fes­ti­vi­tății ofi­cia­le de închi­de­re a mi­nei Pe­tri­la, din oc­tom­brie 2015.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.