ERA GLACIARĂ A AFRICII

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Be­a­ta Ko­vacs Nas

Câmpul de Ghe­ață nor­dic de pe Ki­li­man­ja­ro își pă­zește bi­ne se­cre­te­le. Gheța­rul îi is­pi­tește pe cer­ce­tă­tori din 1848, când eu­ro­pe­nii l-au vă­zut pen­tru pri­ma oa­ră, dar is­to­ria sa e încă ne­cla­ră. Une­le pro­be su­ge­re­a­ză că cea mai ve­che ghe­ață da­te­a­ză de acum 11.700 de ani. To­tuși, da­te mai re­cen­te ara­tă că gheța­rul ar pu­tea fi mult mai tânăr: mai mu­lți oa­meni de ști­i­nță pro­pun ipo­te­za for­mă­rii și to­pi­rii sa­le re­pe­ta­te.

Gla­ci­o­lo­gul ger­man Pas­cal Bo­hle­ber și echi­pa lui au de­cis să abor­de­ze din nou ca­zul ne­re­zol­vat. Au înce­put cu ca­rac­te­ris­ti­ca cea mai iz­bi­toa­re a gheța­ru­lui: ne­o­bișnu­i­tul pe­re­te ver­ti­cal de 40 m care ex­pu­ne stra­te­le de ghe­ață și se­di­men­te. Echi­pa a fo­lo­sit un fe­răs­trău cu la­nț pen­tru a tăia blo­curi de ghe­ață de la ba­ză, un­de se aștep­ta ca stra­te­le ul­tra-su­bțiri, in­dis­cer­na­bi­le cu ochi­ul li­ber, să fie ce­le mai ve­chi. Aces­te eșan­ti­oa­ne ave­au să fie ex­pe­dia­te la la­bo­ra­toa­re pen­tru o ana­li­ză de înal­tă re­zo­luție. La o sca­ră mai ma­re, echi­pa lui Bo­hle­ber a fo­lo­sit și un ge­o­ra­dar (GPR), care pe­ne­tre­a­ză so­lul, pen­tru a sca­na stra­te­le mai groa­se as­cun­se în in­te­ri­o­rul gheța­ru­lui.

GPR nu mai fu­se­se fo­lo­sit ni­ci­o­da­tă pe Ki­li­ma­ja­ro, iar efor­tul de-a es­ca­la­da mun­te­le cu de­li­ca­tul in­stru­ment a dat roa­de: ima­gi­ni­le sca­na­te au dez­vă­lu­it că stra­ti­fi­ca­rea de la mar­gi­nea gheța­ru­lui se ex­tin­de con­ti­nuu spre in­te­ri­or. „Acum, da­că aflăm ce­va des­pre stra­te­le (și vârste­le lor) ex­pu­se pe pe­re­te, pu­tem să ur­mă­rim acel lu­cru înspre in­te­ri­or”, ex­pli­că Bo­hle­ber.

După trei zi­le pe­tre­cu­te pe pisc, echi­pa a co­bo­rât de pe mun­te do­uă ră­ci­toa­re cu blo­curi de ghe­ață, du­cându-le prin jun­glă și pes­te ho­ta­re pen­tru ana­li­ză. La la­bo­ra­tor, blo­cu­ri­le de ghe­ață vor avea oca­zia să își dez­vă­lu­ie po­ves­tea des­pre vârsta gheții – și tre­cu­tul lui Ki­li­man­ja­ro.

FO­TO: LEO SOLD

O ex­pe­diție exa­mi­nea­ză stra­te­le de ghe­ață și de se­di­men­te de pe cel mai ma­re ghețar de vârf ră­mas pe Ki­li­man­ja­ro, cel mai înalt mun­te din Afri­ca.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.