CLARIFICAREA UNEI AMENINȚĂRI

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Be­a­ta Ko­vacs Nas

Era un cer al­bas­tru se­nin, fă­ră ni­ci­un nor de fur­tu­nă la ori­zont. To­tuși, ful­ge­rul lo­vea încon­ti­nuu.

Ful­ge­re spec­ta­cu­loa­se au fost ge­ne­ra­te într-un nor de ce­nușă vul­ca­ni­că scu­i­pa­tă de vul­ca­nul Ey­jaf­jal­la­jökull în apri­lie 2010. Te­mându-se pen­tru si­gu­ran­ţa zbo­ru­ri­lor, ofi­cia­lii com­pa­ni­i­lor ae­ri­e­ne au anu­lat un nu­măr re­cord de cur­se, ce­ea ce a dus la pi­er­deri de pes­te 1,5 mi­liar­de de do­lari. Când ce­nușa s-a de­pus, s-a ri­di­cat între­ba­rea: cum se poa­te evi­ta un ast­fel de haos în vi­i­tor?

Vul­ca­no­lo­gul Cor­ra­do Ci­ma­rel­li și-a pro­pus să afle, creând ful­ge­re vul­ca­ni­ce în la­bo­ra­tor. Echi­pa lui a re­pro­dus ful­ge­re­le care apar la înce­pu­tul unei erup­ţii în apro­pi­e­rea cra­te­ru­lui. Spre de­o­se­bi­re de vă­rul său care apa­re în tim­pul fur­tu­nii, ful­ge­rul vul­ca­nic es­te cau­zat de des­căr­cări elec­tri­ce de­cla­nșa­te de in­te­rac­ţi­u­nea din­tre par­ti­cu­le­le de ce­nușă foar­te fi­ne. Re­zul­ta­te­le au ară­tat că frec­ven­ţa des­căr­că­ri­lor și mo­men­tul în care apar ele în tim­pul unei erup­ţii dez­vă­lu­ie in­for­ma­ţii esen­ţia­le des­pre no­rul de ce­nușă: ma­sa, con­cen­tra­ţia și vi­te­za sa. În afa­ra la­bo­ra­to­ru­lui, Ci­ma­rel­li a stu­diat ful­ge­rul din no­rii de ce­nușă la vul­cani din Ja­po­nia și Ita­lia.

„E in­cre­di­bil de greu de stu­diat no­rul, de­oa­re­ce cra­te­rul vul­ca­nic de un­de pro­vi­ne ce­nușa es­te inac­ce­si­bil și pe­ri­cu­los”, ex­pli­că Ci­ma­rel­li. „De ace­ea, sem­na­le­le elec­tro­mag­ne­ti­ce emi­se în tim­pul des­căr­că­ri­lor sunt ex­trem de im­por­tan­te.”

Ante­ne spe­cia­le pot de­tec­ta aces­te sem­na­le de înal­tă frec­ven­ţă de la o dis­tan­ţă si­gu­ră pen­tru a aver­ti­za din timp când se for­me­a­ză no­rii de ce­nușă pe­ri­cu­loși, chiar înain­te ca des­căr­că­ri­le să fie vi­zi­bi­le sub for­mă de ful­ger.

Ci­ma­rel­li spe­ră că ast­fel de ante­ne vor fi in­sta­la­te în ju­rul vul­ca­ni­lor ac­ti­vi din apro­pi­e­rea co­ri­doa­re­lor de tra­fic ae­rian aglo­me­ra­te, cum ar fi în Alas­ka, Insu­le­le Aleu­ti­ne, Anzi și Islan­da.

FO­TO: MAR­TIN RIETZE

Spri­ji­nul dum­nea­voas­tră a fă­cut po­si­bi­lă fi­na­nța­rea de că­tre So­ci­e­ta­tea Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic a aces­tui proi­ect și a altor ex­plo­rări și cer­ce­tări. Acti­vi­ta­tea elec­tri­că din in­te­ri­o­rul unui nor de ce­nușă din vul­ca­nul Sa­ku­ra­ji­ma din Ja­po­nia cre­e­a­ză ful­ge­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.