O PALETĂ A CULORILOR OMENIRII

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Ni­na Stro­chlic

„Cred cu tă­rie că al­bul și ne­grul nu există”, spu­ne fo­to­gra­fa Angéli­ca Dass. Timp de șa­se ani, a po­tri­vit cu­loa­rea pi­e­lii a mii de oa­meni cu nua­nțe­le de pe o paletă stan­dard pen­tru a ară­ta cât de ar­bi­tra­re pot fi cla­si­fi­că­ri­le ra­sia­le. În 2012, a fă­cut fo­to­gra­fii cu ea, cu soțul ei de atunci și cu fa­mi­li­i­le lor pen­tru a ară­ta ace­as­tă va­ri­e­ta­te. Po­tri­vi­se o ban­dă de pi­xe­li de pe na­sul fi­e­că­ru­ia cu un eșan­ti­on de cu­loa­re de la Pan­to­ne, au­to­ri­ta­tea în stan­dar­de cro­ma­ti­ce. Ast­fel a înce­put „Hu­ma­nae”, un proi­ect care a adu­nat 4.000 de por­tre­te și ne­nu­mă­ra­te cu­lori uma­ne din 18 țări.

Cu­loa­rea pi­e­lii încă de­ter­mi­nă fe­lul în care ești tra­tat în se­co­lul al XXI-lea. „Ace­as­tă de­zu­ma­ni­za­re se întâmplă chiar acum”, spu­ne Dass. „La gra­nița Li­bi­ei și în viața de zi cu zi, când ci­ne­va nu are ace­le­ași li­ber­tăți ca ti­ne e pen­tru că îl tra­te­zi ca și cum ar fi ce­va mai puțin uman.”

Dass dă vi­na pe ce­ea ce nu­mește pa­le­ta noas­tră „bi­na­ră”. Când avea șa­se ani, învăță­toa­rea i-a spus să fo­lo­se­as­că crei­o­nul „de cu­loa­rea pi­e­lii”: „M-am ui­tat la ro­zul ace­la și m-am gândit: cum să-i spun că asta nu e cu­loa­rea pi­e­lii me­le?” În se­a­ra ace­ea, s-a ru­gat să se tre­ze­as­că al­bă.

Mai târziu, ca stu­den­tă la de­sign și mo­dă, Dass a învățat să va­dă mii de nua­nțe în fi­e­ca­re cu­loa­re. Le spu­ne asta ele­vi­lor când își de­ru­le­a­ză proi­ec­tul în șco­li, dar ma­jo­ri­ta­tea știu de­ja. „Co­pi­ii nu se des­criu ca fi­ind al­bi și ne­gri – noi îi învățăm des­pre alb și ne­gru”, spu­ne Dass. Co­pi­ii au dat nu­me de cu­lori pre­cum ara­hi­dă și ci­o­co­la­tă, spu­ne ea.

Proi­ec­tul „Hu­ma­nae” a pur­tat-o din Ten­nes­see, un­de un fost adept al su­pre­mați­ei al­be i-a plâns în brațe, până în Elveția, un­de niște vârst­nici s-au întâlnit cu re­fu­giații cu a că­ror in­sta­la­re nu erau de acord. „Lo­cu­ri­le un­de nu te aște­pți să gă­sești em­pa­tie pot fi ce­le un­de poa­te înce­pe să cre­as­că o să­mânță”, spu­ne ea. „Și poa­te că ace­ea va fi să­mânța care ne va tran­sfor­ma vi­i­to­rul ca fi­i­nțe uma­ne.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.