ÎN CĂUTAREA LONGEVITĂȚII

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Ni­na Stro­chlic

Chi­na se află în pra­gul unei tran­sfor­mări de­mo­gra­fi­ce uriașe. În ur­mă­toa­re­le do­uă de­ce­nii, co­pi­ii ex­plo­zi­ei fă­ră pre­ce­dent din anii ’ vor îmbă­trâni, de­venind „cea mai nu­me­roa­să po­pu­la­ţie vârst­ni­că din is­to­ria Chi­nei”, spu­ne Yu Xie, so­ci­o­log la Uni­ver­si­ta­tea Prin­ce­ton, care stu­dia­ză ace­as­tă ţa­ră. În timp ce sta­tul se pre­gă­tește pen­tru su­pra­so­li­ci­ta­rea sis­te­mu­lui me­di­cal, mem­brii ge­ne­ra­ţi­ei îmbă­trâni­te – mai edu­ca­ţi și mai mo­bi­li de­cât cei di­nain­tea lor – își iau să­nă­ta­tea în pro­pri­i­le mâini. „Nu au încre­de­re în stat că le va asi­gu­ra ser­vi­cii de să­nă­ta­te”, spu­ne Xie, „așa că ape­le­a­ză la me­to­de tra­di­ţi­o­na­le”.

Ade­sea, ten­din­ţa ace­as­ta ia for­me ge­ne­ral ac­cep­ta­te, pre­cum acu­punc­tu­ra și re­me­di­i­le din plan­te. Dar, une­ori, aver­ti­ze­a­ză el, îi fa­ce pe oa­meni „să cau­te so­lu­ţii ușoa­re și ra­pi­de”. Tot mai mul­ţi chi­ne­zi se mu­tă din ma­ri­le orașe po­lua­te și își duc bo­li­le în „sa­te­le lon­ge­vi­ve”, un­de ae­rul și apa re­la­tiv cu­ra­te sunt lău­da­te drept le­a­curi-mi­nu­ne. Se pa­re că Ba­ma, un ţi­nut re­nu­mit pen­tru nu­me­roșii săi cen­te­nari, pri­mește acum cel pu­ţin do­uă mi­li­oa­ne de vi­zi­ta­tori anual. Pa­ci­en­ţii cu can­cer și ata­curi vas­cu­la­re ce­re­bra­le merg aco­lo pen­tru tra­ta­men­te na­tu­ris­te, dar ade­sea dau pes­te vânză­tori de re­me­dii du­bi­oa­se.

Chi­na ru­ra­lă și-a des­chis por­ţi­le pen­tru po­ten­ţia­lul fi­nan­ciar al aces­tui tip de eco­tu­rism, spu­ne Ka­ren Eggles­ton, eco­no­mist la Stan­ford. Dar, fă­ră o re­gle­men­ta­re a tra­ta­men­te­lor, po­pu­la­ţia tot mai vârst­ni­că es­te ex­pu­să ris­cu­ri­lor. „Își do­resc să gă­se­as­că se­cre­tul lon­ge­vi­tă­ţii pe care îl cau­tă toa­tă lu­mea”, spu­ne ea. „Dar asta îi fa­ce vul­ne­ra­bi­li la vână­to­rii de câști­guri ra­pi­de.”

FO­TO: LAM YIK FEI, NEW YORK TIMES/REDUX

În Chi­na, cei care își do­resc să trăias­că mai mult vin în ți­nu­tul Ba­ma să res­pi­re ae­rul din pește­ra Bai­mo, că­ru­ia i se atri­bu­ie pu­teri vin­de­că­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.