O PROBLEMĂ CU GREUTATE

National Geographic Romania - - Explorează -

Din Gre­cia până în Chi­na, cu­re­le­le se lăr­gesc. Un stu­diu din 2017 din jur­na­lul me­di­cal Lan­cet a pro­ce­sat in­de­xul de ma­să cor­po­ra­lă (IMC) pen­tru aproa­pe 130 de mi­li­oa­ne de per­soa­ne și a cal­cu­lat că nu­mă­rul de adu­lți obe­zi a cres­cut de aproa­pe șap­te ori din anii ’70, ma­jo­ri­ta­tea aflându-se azi în Chi­na și S.U.A. Un stu­diu si­mi­lar din 2016 a ară­tat că adu­lții au luat în greutate, în me­die, pes­te 1,36 kg pe de­ce­niu în ace­e­ași pe­ri­oa­dă.

Nu­mă­rul de co­pii și ado­les­ce­nți obe­zi a cres­cut de la 11 mi­li­oa­ne în 1975 la 124 de mi­li­oa­ne în 2016. Cea mai ma­re pon­de­re se întâlnește în Po­li­ne­zia și Mi­cro­ne­zia, ur­ma­te de Ku­weit, SUA și Ber­mu­da. În rit­mul aces­ta, până în 2022 vor trăi pe pla­ne­tă mai mu­lți co­pii obe­zi de­cât sub­pon­de­ra­li.

Vi­no­va­tul? „Schim­ba­rea ra­pi­dă a sti­lu­lui de viață în ul­ti­mii 10 ani”, spu­ne Jua­na Wil­lum­sen, spe­cia­lis­tă în obe­zi­ta­tea in­fan­ti­lă la Orga­ni­zația Mon­dia­lă a Să­nă­tății. Mânca­rea ne­să­nă­toa­să ief­ti­nă, mi­grația de la sat la oraș și di­ver­tis­men­tul ba­zat pe pri­vi­tul ecra­ne­lor con­tri­bu­ie la îngroșa­rea ta­li­i­lor.

Cum obe­zi­ta­tea es­te le­ga­tă de pro­ble­me pre­cum bo­li­le car­dia­ce și dia­be­tul, spu­ne Wil­lum­sen, „va pu­ne o po­va­ră grea asu­pra sis­te­me­lor de să­nă­ta­te și a so­ci­e­tății.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.