ERE­TE­LE DE STUF LA ORAȘ

National Geographic Romania - - Explorează - Text și fo­to: Hel­mut Ignat

„Cu­vântul ere­te es­te un ar­haism ce înse­am­nă dușman. Fă­cea re­fe­ri­re la in­va­da­to­rii turci și tă­tari și a fost uti­li­zat pen­tru ma­jo­ri­ta­tea pă­să­ri­lor de pra­dă, por­nind de la cre­di­nța că toa­te ră­pi­toa­re­le de zi fu­ră pă­să­ri­le de cur­te. Pa­ra­do­xal e cum res­tul spe­ci­i­lor au fost re­de­nu­mi­te trep­tat șoi­mi, ulii, ac­vi­le sau vântu­rei, iar toc­mai Cir­cus ae­ru­gi­no­sus, dis­cret și te­mă­tor față de om, a ră­mas cu acest stig­mat”, spu­ne bi­o­lo­gul Vlad Ci­o­flec.

Cel mai ma­re din­tre ereți nu es­te un obișnu­it al me­di­u­lui ur­ban, ci o pa­să­re foar­te le­ga­tă de întin­de­ri­le de ve­ge­tație spe­ci­fi­că zo­ne­lor ume­de, dea­su­pra că­ro­ra zboa­ră de obi­cei la mi­că înă­lți­me, în căutarea hra­nei (ouă, pă­sări, ro­ză­toa­re mici). To­tuși, de câți­va ani, una din­tre ce­le cir­ca 2.000 de pe­re­chi din Ro­mânia a pre­fe­rat ca loc de cu­i­bă­rit Par­cul Na­tu­ral Vă­că­rești din ca­pi­ta­lă, pro­du­când aici în fi­e­ca­re se­zon doi-trei pui, care de­vin in­de­pen­de­nți după apro­xi­ma­tiv do­uă luni. Pri­mă­va­ră și va­ra, fa­mi­lia de ereți ofe­ră ade­vă­ra­te acro­bații ae­ri­e­ne în tim­pul ri­tua­lu­lui nu­pțial sau prin hârjo­ne­li­le cu alte spe­cii, în spe­cial cu ci­ori. Dar cel mai in­te­re­sant spec­ta­col es­te cel al hră­ni­rii la înă­lți­me, când pu­ii de­veniți ado­les­ce­nți preiau în aer hra­nă de la adu­lți, une­ori se mai și joa­că cu ea, pa­sându-și-o unul altu­ia. Din pă­ca­te pen­tru fo­to­graf, aștep­ta­rea între do­uă hră­niri poa­te du­ra și pes­te o oră, iar spec­ta­co­lul pro­priu-zis − doar câte­va se­cun­de, de obi­cei la o înă­lți­me care îl fa­ce greu de ur­mă­rit în zi­le­le cu soa­re stră­lu­ci­tor de va­ră. Deși lo­cu­i­esc de ce­va timp într-un me­diu pu­ter­nic an­tro­pi­zat, ereții din Par­cul Na­tu­ral Vă­că­rești nu sunt foar­te îngă­du­i­tori cu apro­pi­e­rea oa­me­ni­lor, așa că pot fi ob­ser­vați doar de la dis­ta­nță, prin lu­ne­te, bi­no­cluri, te­le­o­bi­ec­ti­ve. Pre­ze­nța ereți­lor de stuf în oraș con­sti­tu­ie încă o do­va­dă că viața săl­ba­ti­că poa­te exis­ta în me­di­ul ur­ban da­că i se ofe­ră con­diții.

Cu o an­ver­gu­ră a ari­pi­lor de până la 1,4 m, ere­te­le de stuf es­te cel mai ma­re din­tre ereți. De­nu­mi­rea la­ti­nă Cir­cus ae­ru­gi­no­sus poa­te du­ce cu gândul la cu­loa­rea ru­gi­nie a pă­să­rii. În re­a­li­ta­te, se re­fe­ră la al­bas­trul-ver­zui al ouă­lor, de­pu­se în...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.