O PLA­NE­TĂ STRA­NIE

National Geographic Romania - - NATIONAL GEOGRAPHIC TV - Du­mi­ni­ca, de la ora 21:00

Se­ria­lul O pla­ne­tă stra­nie, pro­dus de Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic, es­te ex­traor­di­na­ra po­ves­te a Pă­mântu­lui – pla­ne­ta noas­tră mis­te­ri­os înzes­tra­tă și in­ter­co­nec­ta­tă – și a mo­ti­vu­lui pen­tru care aces­ta es­te spe­cial și plin de viață într-o are­nă cos­mi­că în ma­re par­te ne­cu­nos­cu­tă. Will Smith, ac­tor no­mi­na­li­zat la Oscar, es­te gaz­da no­u­lui se­rial al­că­tu­it din 10 epi­soa­de. Fil­mat în 45 de țări, pe șa­se con­ti­nen­te și în spați­ul cos­mic, O pla­ne­tă stra­nie es­te o că­lă­to­rie fan­tas­ti­că și pal­pi­tan­tă în in­te­ri­o­rul și în afa­ra pla­ne­tei Pă­mânt, con­fir­mând că, într-ade­văr, ni­căi­eri nu e ca aca­să. Cei care su­sțin se­ria­lul sunt un grup de eli­tă de astro­nauți care au cu­nos­cut pla­ne­ta din spați­ul cos­mic. Prin­tre ei se nu­mă­ră Chris Had­fi­eld, Jeff Hof­fman, Mae Je­mi­son, Jer­ry Li­nen­ger, Mi­ke Mas­si­mi­no, Le­land Mel­vin, Ni­co­le Stott și Peg­gy Whit­son.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.