HU­TU și TUT­SI

National Geographic Romania - - Viziuni -

Un con­flict et­nic agra­vat de moş­te­ni­rea co­lo­nia­lă a erupt într-un mă­cel cu pro­por­ţii de ge­no­cid.

IS­TO­RIA

Hu­tu, tut­si şi alte po­pu­la­ţii au con­vi­e­ţu­it paş­nic timp de se­co­le pe te­ri­to­ri­ul de astă­zi al Rwan­dei. Admi­nis­tra­to­rii ger­mani şi ulte­ri­or aus­tri­eci au ali­men­tat re­sen­ti­men­te­le et­ni­ce, fa­vo­ri­zând un grup în de­fa­voa­rea ce­lu­i­lalt pen­tru a-şi ur­mări in­te­re­se­le co­lo­nia­le.

DI­FE­REN­ŢE

Con­flic­te­le din­tre hu­tu şi tut­si au afec­tat na­ţi­u­nea chiar înain­te de ob­ţi­ne­rea in­de­pen­den­ţei fa­ţă de Bel­gia, în 1961. La înce­pu­tul ani­lor ’90, Rwan­da a fost con­du­să de un gu­vern do­mi­nat de hu­tu, în răz­boi ci­vil cu in­sur­gen­ţii tut­si. Con­flic­tul a am­pli­fi­cat gândi­rea tri­ba­lă a am­be­lor păr­ţi.

DECLANŞAREA CON­FLIC­TU­LUI

Asa­si­na­rea pre­şe­din­te­lui hu­tu al Rwan­dei, în apri­lie 1994, a de­venit un pre­text pen­tru ex­tre­miş­tii hu­tu, care au ce­rut mă­ce­lă­ri­rea po­pu­la­ţi­ei tut­si şi a mo­de­ra­ţi­lor hu­tu. Apro­xi­ma­tiv 800.000 de rwan­de­zi au fost uci­şi în ur­mă­toa­re­le trei luni.

EFORTURI DE APLANARE

Gu­ver­nul Rwan­dei com­ba­te gândi­rea de tip „Noi-con­tra-Lor”, in­ter­zi­când fo­lo­si­rea pei­o­ra­ti­vă a ter­me­ni­lor „hu­tu” şi „tut­si”. La şcoa­lă, co­pi­ii înva­ţă doc­tri­na Aba­nyar­wan­da, care pro­mo­ve­a­ză o iden­ti­ta­te na­ţi­o­na­lă mai pre­sus de di­vi­zi­u­ni­le et­ni­ce. Adul­ţii tre­bu­ie să par­ti­ci­pe la Umu­gan­da, o zi pe lu­nă în care to­ţi să­te­nii co­la­bo­re­a­ză la un proi­ect co­mun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.