ISRAELIENII și PA­LES­TI­NI­E­NII

National Geographic Romania - - Viziuni -

Re­ven­di­cări con­tra­dic­to­rii asu­pra pă­mântu­ri­lor la­să prea pu­ţin loc pen­tru o co­e­xis­ten­ţă paş­ni­că.

IS­TO­RIE

Isra­e­lul şi te­ri­to­ri­i­le pa­les­ti­ni­e­ne sunt loc de baști­nă atât pen­tru evrei, cât şi pen­tru pa­les­ti­ni­eni. În se­co­lul al XIX-lea, si­o­nis­mul – miş­ca­rea pen­tru cre­a­rea unui stat evrei­esc – a luat am­ploa­re, atră­gând în zo­nă su­te de mii de evrei. În 1948, vi­sul si­o­nist a de­venit re­a­li­ta­te prin înfi­in­ţa­rea Isra­e­lu­lui. Când a iz­buc­nit răz­boi­ul între no­ua na­ţi­u­ne şi ve­ci­nii săi ara­bi, su­te de mii de pa­les­ti­ni­eni au fost stră­mu­ta­ţi.

DI­FE­RE­NȚE

Re­li­gia şi et­nia au ju­cat un rol, însă con­flic­tul es­te, de fapt, o lup­tă pen­tru te­ri­to­rii şi su­ve­ra­ni­ta­te. Ex­tre­miş­tii de am­be­le păr­ţi res­ping com­pro­mi­sul şi do­resc ex­clu­de­rea ce­lor­la­lți, ide­al la care nu vor să re­nun­ţe din ra­ţi­uni po­li­ti­ce.

DECLANȘAREA CON­FLIC­TU­LUI

Ri­pos­te­le la con­tro­lul is­ra­e­lian asu­pra te­ri­to­ri­i­lor ocu­pa­te şi la aşe­ză­ri­le co­lo­niști­lor duc la des­fă­şu­rări de for­ţe mi­li­ta­re într-o spi­ra­lă con­ti­nuă a vi­o­len­ţei. După ani de con­flict, ce­le do­uă ta­be­re nu mai au încre­de­re una în ce­a­lal­tă.

EFORTURI DE APLANARE

Deși une­le gru­puri ci­vi­le fac eforturi ne­o­bo­si­te pen­tru pro­mo­va­rea bu­nei înţe­le­geri re­ci­pro­ce, în ul­ti­mă in­stan­ţă, con­flic­tul poa­te fi re­zol­vat doar prin acor­duri na­ţi­o­na­le şi in­ter­na­ţi­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.