RO­HIN­GYA și BIRMANII

National Geographic Romania - - Viziuni -

Pen­tru că i se nea­gă şi drep­tu­ri­le ce­tă­ţe­neş­ti ele­men­ta­re, o mi­no­ri­ta­te opri­ma­tă e obli­ga­tă să-şi pă­ră­se­as­că ţa­ra.

IS­TO­RIE

Ma­jo­ri­ta­tea po­pu­la­ţi­ei bu­dis­te dis­cri­mi­na de mul­tă vre­me po­pu­la­ţia ro­hin­gya, o mi­no­ri­ta­te mu­sul­ma­nă. Fe­no­me­nul s-a acu­ti­zat în 1982, când gu­ver­nul mi­li­tar a com­pli­cat mult pro­ce­du­ra prin care ro­hin­gya îşi pu­te­au ob­ţi­ne ce­tă­ţe­nia. În 2012, după vi­o­len­ţe în sta­tul Rak­hi­ne, un­de trăi­esc ma­jo­ri­ta­tea ro­hin­gya, gu­ver­nul i-a mu­tat pe mu­lți în ta­be­re.

DI­FE­RE­NȚE

Re­li­gie şi ra­să. Cei mai mul­ţi bir­mani sunt bu­diş­ti, iar ro­hin­gya sunt cu pre­că­de­re mu­sul­mani. În rândul bir­ma­ni­lor există re­sen­ti­men­te pu­ter­ni­ce con­tra ce­lor din Asia de Sud, in­clu­siv con­tra mi­no­ri­tă­ţii ro­hin­gya, ai că­ror stră­mo­şi au fost în mul­te ca­zuri adu­şi din Ban­gla­desh ca for­ţă de mun­că pen­tru re­gi­mul co­lo­nial bri­ta­nic.

DECLANȘAREA CON­FLIC­TU­LUI

Ata­cu­ri­le re­cen­te ale unei mici gru­pări mi­li­tan­te ro­hin­gya au fost fo­lo­si­te ca să jus­ti­fi­ce o cam­pa­nie sis­te­ma­ti­că de vi­o­luri, cri­me şi in­cen­di­eri, care a si­lit su­te de mii de ro­hin­gya să se re­fu­gi­e­ze în ţă­ri­le ve­ci­ne.

EFORTURI DE APLANARE

Gu­ver­nul a apro­bat o se­rie de re­co­man­dări ale unei co­mi­sii de con­si­li­e­re ONU, care abor­da cau­ze­le pro­fun­de ale cri­zei. Aces­tea re­co­man­dări n-au fost însă im­ple­men­ta­te, iar între timp opre­si­u­nea con­ti­nuă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.