Me­nți­ne­rea le­gă­tu­rii între ja­guari

National Geographic Romania - - Viziuni -

Ja­gua­rii sunt o sin­gu­ră spe­cie — fă­ră sub­spe­cii — ce­ea ce înse­am­nă că toa­te po­pu­lați­i­le sunt le­ga­te între ele prin mi­grație și re­pro­du­ce­re. Asi­gu­ra­rea unor le­gă­turi prin Ame­rici între po­pu­lați­i­le de ba­ză ale aces­tor vână­tori as­cu­nși, care ezi­tă să tra­ver­se­ze zo­ne ne­fa­mi­lia­re, va fi ese­nția­lă, căci are­a­lul lor es­te tot mai frag­men­tat de dez­vol­ta­rea uma­nă.

Km

În vi­zor Pe mă­su­ră ce orașe­le se ex­tind și te­re­nul es­te aco­pe­rit cu con­stru­cții, ci­oc­ni­ri­le între oa­meni și ja­guari se înmu­lțesc. Când pra­da lor obișnu­i­tă dis­pa­re, aces­te fe­li­ne mari ata­că ade­sea ani­ma­le­le de fer­mă – și sunt uci­se în schimb. O piață...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.