GORJUL MINIER

National Geographic Romania - - Sumar - Text și fo­to: Mi­hai Stoi­ca

Mi­ne­le de su­pra­față dis­trug me­di­ul din Gorj, dar po­pu­lația de­pin­de de ele.

Da­că pe Va­lea Ji­u­lui mi­ne­ri­tul a înce­tat aproa­pe cu de­să­vârși­re, la sud, de-a lun­gul râu­lui Jiu, în Gorj, un întreg ju­deț e de­pen­dent eco­no­mic, dar și su­fe­ră de pe ur­ma ex­ploa­tă­rii în ca­ri­e­re des­chi­se a lig­ni­tu­lui – un tip abun­dent de cărbune, dar ine­fi­ci­ent. Înghițind în ca­lea lor pă­duri și sa­te, ca­ri­e­re­le se ex­tind pen­tru a ali­men­ta pa­tru ter­mo­cen­tra­le cu ca­pa­ci­ta­tea de a pro­du­ce o trei­me din ener­gia pe care o con­su­măm în Ro­mânia. De ce­le mai mul­te ori, însă, ne­voia de ener­gie e aco­pe­ri­tă mai ief­tin și din alte sur­se mai puțin po­luan­te. Com­ple­xul Ener­ge­tic Olte­nia (CEO), so­ci­e­ta­tea care deți­ne ca­ri­e­re­le de cărbune și ter­mo­cen­tra­le­le, are 13.000 de an­ga­jați, din­tre care cir­ca 9.000 lu­cre­a­ză în mi­ne­rit. Ma­jo­ri­ta­tea ter­mo­cen­tra­le­lor sunt ve­chi, din anii '70, iar re­teh­no­lo­gi­ză­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru a res­pec­ta di­rec­ti­ve­le eu­ro­pe­ne au cos­tat până acum aproa­pe un mi­liard de eu­ro, bani pen­tru care com­ple­xul încă mai plă­tește cre­di­te. În acest timp, ca­ri­e­re­le se ex­tind pe te­re­nuri împă­du­ri­te sau pe pro­pri­e­tăți­le oa­me­ni­lor care odi­ni­oa­ră ac­cep­tau să fie ex­pro­priați în schim­bul unui loc de mun­că. În ul­ti­mii doi ani, CEO a dis­po­ni­bi­li­zat 1.700 de an­ga­jați și ur­me­a­ză să dis­po­ni­bi­li­ze­ze câte­va su­te pe an până în 2020. Alte lo­curi de mun­că nu prea sunt și mu­lți sunt ne­voiți să emi­gre­ze. În plus, ex­pro­pri­e­ri­le pla­ni­fi­ca­te – pes­te 500 de gos­po­dă­rii – nu se vor mai fa­ce prin ne­go­ci­e­re di­rec­tă, ci prin ho­tă­râre de gu­vern cu bani din bu­ge­tul nați­o­nal, in­su­fi­ci­e­nți pen­tru ca oa­me­nii ex­pro­priați fo­rțat să se poa­tă mu­ta. Lip­sa apei, pra­ful și zgo­mo­tul in­to­le­ra­bi­le, alu­ne­că­ri­le de te­ren sau ac­ci­den­te­le com­pun un ta­blou sum­bru pen­tru oa­me­nii care trăi­esc în aria de im­pact a ex­ploa­tă­ri­lor de lig­nit și a ter­mo­cen­tra­le­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.