PĂRȚI DIN TI­NE, PRINTATE 3D

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Eri­ka Engel­haupt

Da­că ai pu­tea apă­sa pe un bu­ton și o mași­nă ți-ar fa­ce un nas sau un ri­ni­chi noi? Cer­ce­tă­to­rii explorează vi­zi­u­nea ace­as­ta fu­tu­ris­ti­că pro­du­când părți vii de or­ga­nism cu im­pri­man­te 3D spe­cia­le.

Aces­te bio-im­pri­man­te fo­lo­sesc drept „cer­nea­lă” ce­lu­le uma­ne. Impri­man­ta 3D obișnu­i­tă așe­a­ză stra­turi pes­te stra­turi de plas­tic pen­tru a pro­du­ce pi­e­se de mași­nă, de exem­plu, sau obi­ec­te de­co­ra­ti­ve, dar bio-impri­man­ta for­me­a­ză, din stra­turi de ce­lu­le, țe­su­turi și or­ga­ne tri­di­men­si­o­na­le.

Pen­tru a crea o ure­che, impri­man­ta ge­ne­re­a­ză un eșa­fo­daj fle­xi­bil, po­ros, din gel pe ba­ză de apă – un fel de po­li­mer. Eșa­fo­da­jul se aco­pe­ră cu ce­lu­le epi­te­lia­le și car­ti­la­gi­noa­se, care cresc și um­plu for­ma de ure­che. În ce­le din ur­mă, ge­lul pe ba­ză de apă se bi­o­de­gra­de­a­ză; după apro­xi­ma­tiv șa­se luni, ure­chea se com­pu­ne nu­mai din ce­lu­le uma­ne. „Fo­lo­sim ce­lu­le­le pa­ci­en­tu­lui”, spu­ne Antho­ny Ata­la, di­rec­to­rul Insti­tu­tu­lui de Me­di­ci­nă Re­ge­ne­ra­ti­vă de la Uni­ver­si­ta­tea Wa­ke Fo­rest. Ast­fel, or­ga­ne­le nu ris­că să fie res­pin­se.

Ata­la mai spu­ne că, înain­te să pro­gra­me­ze un dis­po­zi­tiv să con­stru­ias­că o par­te a cor­pu­lui, oa­me­nii de ști­i­nță au cul­ti­vat ei înșiși în la­bo­ra­tor ve­zici uri­na­re, va­se de sânge și mul­te alte com­po­nen­te ana­to­mi­ce im­plan­ta­te apoi pa­ci­e­nți­lor.

Acum le tra­duc pen­tru bio-im­pri­man­te­le 3D și spe­ră că, în cu­rând, vor pu­tea im­plan­ta și or­ga­ne im­pri­ma­te. Ri­ni­chii și fi­cații în mi­nia­tu­ră se fo­lo­sesc de­ja pen­tru tes­ta­rea me­di­ca­men­te­lor, in­clu­siv a age­nți­lor de chi­mi­o­te­ra­pie.

Există vreo par­te a ana­to­mi­ei care nu se poa­te pro­du­ce ast­fel? Ar tre­bui să fie po­si­bi­lă im­pri­ma­rea cel puțin a unor părți din ini­ma uma­nă, spu­ne Ata­la. Dar crei­e­rul? „Si­gur n-am să apuc să văd asta!”

Pen­tru a im­pri­ma o ure­che, bio-impri­man­ta con­stru­i­ește un eșa­fo­daj po­li­me­ric ca cel din ima­gi­ne și, în ace­lași timp, îl aco­pe­ră cu ce­lu­le care for­me­a­ză car­ti­la­jul.

FO­TO: REBECCA HALE, NGM. EȘA­FO­DA­JUL URECHII A FOST PUS LA DISPOPZHIOȚITEOD: ECRINESDTITITHUETRUEL PEN­TRU ME­DI­CI­NĂ RE­GE­NE­RA­TI­VĂ WA­KE FO­REST

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.