Ne­an­der­ta­li­e­nii trăi­esc și azi în mu­lți din­tre noi.

National Geographic Romania - - Viziuni - RECONSTITUIRE DE KENNIS & KENNIS SPRIJINUDL MIUNZECUOLULI OOMUDLUEI DECNUEALNODEARTRAEL, GAERPMIAENIL FO­TO­GRA­FIAT CU A

În Ger­ma­nia, la Düssel­dorf, o sculp­tu­ră de la Muzeul Omu­lui de Ne­an­der­thal din apro­pi­e­re le tre­zește tre­că­to­ri­lor cu­ri­o­zi­ta­tea; unii o re­cu­nosc ușor. Din­tre pri­mii oa­meni ple­cați din Afri­ca, unii s-au întâlnit cu ne­an­der­ta­li­e­nii și s-au încru­cișat cu ei. Prin ur­ma­re, toți non-afri­ca­nii din zi­ua de azi au un pro­cent mic de ADN de Ne­an­der­thal. Es­te po­si­bil ca ge­ne­le res­pec­ti­ve să le întă­re­as­că sis­te­mul imu­ni­tar și să le ame­li­o­re­ze sin­te­za vi­ta­mi­nei D, dar și să le cre­as­că ris­cul de schi­zo­fre­nie – și de gră­si­me în ju­rul ta­li­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.