Ra­sa e de do­me­ni­ul tre­cu­tu­lui. Ge­nea­lo­gia es­te ade­vă­ra­ta ști­i­nță una mult mai in­te­re­san­tă.

National Geographic Romania - - Viziuni -

Inte­re­sul de a afla din ci­ne ne tra­gem da­te­a­ză cel pu­ţin de la scri­e­rea Bi­bli­ei. În zi­ua de azi, im­pul­sul cer­ce­tă­rii ge­nea­lo­gi­ei es­te sus­ţi­nut de ge­ne­ti­ca mo­der­nă, care între­ţe­se po­vești­le in­di­vi­dua­le cu ma­rea mi­gra­ţie a omenirii. Ce­le șa­se per­soa­ne din ima­gi­ne au par­ti­ci­pat la un stu­diu ADN cu aju­to­rul ki­tu­lui Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic (ve­zi mai jos). Re­zul­ta­te­le au in­di­cat, în esen­ţă, ace­e­ași moște­ni­re „ra­sia­lă”, în pro­cen­te­le de mai sus. Dar ex­pe­ri­en­ţe­le lor sunt uni­ce. Bren­da Yur­kos­ki (stânga jos) știa di­nain­tea tes­tu­lui (care iden­ti­fi­că po­pu­la­ţii an­ces­tra­le, nu in­di­vi­zi) că prin­tre stră­moșii ei s-au nu­mă­rat Tho­mas Je er­son și Sal­ly He­min­gs, scla­va și aman­ta lui Je er­son. „Stră-stră-stră-stră­bu­ni­cul meu a in­ven­tat for­mu­la care de­ter­mi­na da­că erai ne­gru sau alb în Ame­ri­ca”, spu­ne ea. „Eu aș fi fost con­si­de­ra­tă «ne­gre­să pe sfert».”

CAM MEYER 28 de ani, San­ta Monica, Ca­li­for­nia „Toa­tă lu­mea mă între­a­bă de un­de sunt și din ce ra­să și nu eram chiar si­gur. Am un as­pect foar­te dis­tinc­tiv. Așa că m-am gândit că ar fi in­te­re­sant să aflu.” BREN­DA YUR­KOS­KI 50 de ani, Mi­ne­ral, Vir­gi­nia...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.