Kol­ka­ta, India

National Geographic Romania - - Viziuni -

DR. MAR­TIN LUT­HER KING SARANI

Re­de­nu­mi­tă în 1986 • Fo­to­gra­fia­tă de Ian Teh

Un co­mer­ciant vin­de bău­tu­ră din făi­nă de sat­tu pe un drum re­zi­de­nțial, fos­tul Wood Stre­et. Ma­hat­ma Gan­dhi, năs­cut în India, care a con­dus re­zis­te­nța pașni­că împo­tri­va co­lo­nia­lis­mu­lui bri­ta­nic, a fost „fa­rul că­lău­zi­tor al teh­ni­cii noas­tre de

schim­ba­re so­cia­lă non-vi­o­len­tă”, spu­nea Mar­tin Lut­her King, Jr. „Non-vi­o­le­nța nu es­te pa­si­vi­ta­te ste­ri­lă”, no­ta el în 1964, în dis­cur­sul de la de­cer­na­rea Pre­mi­u­lui No­bel pen­tru Pa­ce, „ci o fo­rță mo­ra­lă pu­ter­ni­că, ce per­mi­te tran­sfor­ma­rea so­cia­lă”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.