„SU­NE­TUL AVINCIS”

National Geographic Romania - - NATIONAL GEOGRAPHIC TV -

AVINCIS, unul din­tre cei mai re­pu­tați pro­du­că­tori de vin pre­mi­um din Ro­mânia, ală­turi de Ale­xan­dru To­mes­cu, cel mai cu­nos­cut vi­o­lo­nist ro­mân con­tem­po­ran, și Omar Mas­sa, vir­tu­oz al ban­do­ne­o­nu­lui, ori­gi­nar din Argen­ti­na, au lan­sat în pre­mi­e­ră dis­cul de mu­zi­că cla­si­că „Su­ne­tul AVINCIS”. „Prin toa­te di­men­si­u­ni­le sa­le, do­me­ni­ul VILA DOBRUȘA – CRAMA AVINCIS es­te un proi­ect cul­tu­ral, ast­fel încât întâlni­rea cu mu­zi­ca în mij­lo­cul vi­ei es­te fi­re­as­că”, a de­cla­rat Va­le­riu Stoi­ca, pro­pri­e­tar al cra­mei AVINCIS. Dis­cul co­nți­ne 12 pi­e­se, atât din re­per­to­ri­ul sud-ame­ri­can de tan­go, cât și lu­crări cla­si­ce.

WWW.AVINCIS.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.