Vânt nou din pu­pa

National Geographic Romania - - Pagina RedacȚiei - CĂTĂLIN GRUIA

Abia ter­mi­na­sem fa­cul­ta­tea când m-am ală­tu­rat ge­o­gra­fi­ci­lor la înce­pu­tul lui 2003. Echi­pa era de­ja for­ma­tă, lu­crau la nu­mă­rul de pro­bă. M-am ur­cat în tre­nul ăsta cam din mers și au fost câți­va ca­re au încer­cat să-mi des­clește­ze de­ge­te­le de sca­ra ul­ti­mu­lui va­gon. Ni­cio șan­să, îmi do­re­am prea mult că­lă­to­ria! Să ră­mâi 15 ani în ace­lași loc de mun­că, în lu­mea noas­tră mo­bi­lă, con­cu­re­nția­lă, es­te do­va­dă fie de o dra­gos­te, fie de o tâmpe­nie prea ma­re. Ce a fost pen­tru mi­ne NG-ul în toți anii aceștia? A fost goa­na en­tu­zias­tă spre drep­tun­ghi­ul gal­ben, a fost o școa­lă a ex­ce­le­nței în jur­na­lism, a fost so­lo­mo­nă­ria de­prin­de­rii se­cre­te­lor unui brand de iar­bă a fia­re­lor a că­rei ma­gie des­chi­de pes­te tot la­că­te și ini­mi. Și a ră­mas cea mai fru­moa­să re­vis­tă din lu­me!

I-am stu­diat în amă­nunt is­to­ria de 130 de ani și, toc­mai când cre­de­am că le-am ci­tit, mi­ro­sit și au­zit pe toa­te, re­a­li­zez cât de mult m-am înșe­lat. La nu­mă­rul aces­ta vă aște­ap­tă o ma­re sur­pri­ză! Cred că au fost trei re­dac­tori-șe­fi re­vo­luți­o­nari ai unui NG per an­sam­blu tra­diți­o­nal și con­ser­va­tor.

1. Gil­bert H. Gros­venor, ero­ul fon­da­tor, a dat di­re­cția și le­gi­le edi­to­ria­le ale NG-ului între 1899-1954. Nu pu­bli­căm ni­mic ne­plă­cut sau con­tro­ver­sat – era una din­tre ce­le șap­te po­runci pe ca­re le-a im­pus și ca­re au fă­cut ca, vre­me de aproa­pe 80 de ani, to­nul tra­diți­o­nal al Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic să fie unul de de­tașa­re aris­to­cra­ti­că față de urâțe­nie, mi­ze­rie sau con­flict.

2. Ne­po­tul lui, Gil M. Gros­venor, es­te cel ca­re a reușit, înce­pând cu ediția din de­cem­brie 1970, să de­ter­mi­ne NG-ul să re­nu­nțe la ace­as­tă po­li­ti­că a oche­la­ri­lor roz (du­pă o lup­tă de câți­va ani cu con­du­ce­rea NGS, ca­re cre­dea că ast­fel o să du­că re­vis­ta de râpă).

3. Și acum, ia­tă, Su­san Gol­dberg, pri­ma fe­meie re­dac­tor-șef a na­vei noas­tre ami­ral, e ga­ta să in­su­fle o viață no­uă, lux și stră­lu­ci­re bă­trânei doam­ne a fo­to­jur­na­lis­mu­lui prin­tr-un look mai îndrăz­neț, ru­brici noi, un ac­cent și mai apă­sat pe ima­gi­ne, mai mul­te re­por­ta­je. Amă­nun­te des­pre ce și cum schim­băm ne dă chiar Su­san la pa­gi­na 36.

Ma­re­le se­cret al pros­peți­mii veșni­ce a aces­tei re­vis­te vene­ra­bi­le de la 1888 es­te că se rein­ven­te­a­ză con­ti­nuu în ju­rul unui nu­cleu de va­lori ca­re au con­sa­crat-o.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.