Cam­ping arc­tic în fe­brua­rie

Cum să ajun­gi într-un loc un­de că­lă­to­ri­i­le pe timp de iar­nă sunt ade­sea im­po­si­bi­le.

National Geographic Romania - - Sumar - TEXT: JON GOLDEN

CU ȘA­SE LUNI ÎNAIN­TE

ECHIPAREA Voi fo­to­gra­fia niște ama­tori de aven­turi ex­tre­me tra­ver­sând cu bi­ci­cle­te­le de mun­te Oce­a­nul Arc­tic din Ca­na­da. Eu voi fi pe un snow­mo­bil, dar și asta ce­re un efort su­sți­nut, așa că tre­bu­ie să-mi in­tru în for­mă. Cu câte­va luni înain­te, încep să alerg și să fac exer­ciții. În Arctica nu poți să te așe­zi da­că ești obo­sit — ori te miști, ori te ba­gi în sa­cul de dormit. Fac și o ce­re­re la spon­so­rii mei pen­tru echi­pa­ment: o sal­tea de puf și mă­nuși cu ca­re pot fo­to­gra­fia. Te­le­fo­nul prin sa­te­lit va fi por­nit doar do­uă ore pe zi, așa că par­curg niște pro­to­coa­le de si­gu­ra­nță cu fa­mi­lia.

CU 14 ZI­LE ÎNAIN­TE

BAGAJE ESENȚIALE Ta­bă­ra noas­tră din Auyu­it­tuq se află la 80 km de ci­vi­li­zație în toa­te di­re­cți­i­le, așa că iau tot ce îmi tre­bu­ie pen­tru de­pla­sa­rea de 2,5 zi­le.

• Sem­na­li­za­tor de ur­ge­nță

și un te­le­fon prin sa­te­lit • Nuci ma­ca­da­mia (au cel mai ma­re co­nți­nut de gră­si­mi)

• O pe­ri­uță de di­nți cu pas­tă pre-apli­ca­tă

• O du­zi­nă de ba­te­rii pen­tru apa­ra­tul fo­to. Fri­gul le ia din pu­te­re, așa că le țin în ves­tă sau în sa­cul de dormit. • Do­uă se­turi de îmbră­că­min­te de corp

CU DO­UĂ ZI­LE ÎNAIN­TE

GA­TA DE LAN­SA­RE Trec prin di­ver­se sta­dii de en­tu­ziasm, dar ni­mic nu pa­re re­al până nu mă urc în avi­on din Vir­gi­nia. Când ate­ri­zăm în Qi­kiq­tar­juaq, merg aca­să la ma­ma ghi­du­lui nos­tru inu­it ca să re­fac ba­ga­jul. Mem­brii echi­pei își aran­je­a­ză bi­ci­cle­te­le și re­ca­pi­tu­lăm sem­na­le­le cu mâna ca să-i pot di­ri­ja în ca­dru în timp ce pe­da­le­a­ză. Înain­te să ple­căm, îmi pun lu­cru­ri­le într-un sac im­per­me­a­bil, în caz că se spar­ge gheța sub snow­mo­bil. Dia­vo­lul se as­cun­de în de­ta­lii. Nu mă abat de la plan.

„GHEAŢA ERA GROA­SĂ DE VREUN ME­TRU. AM DORMIT DI­RECT

PE OCE­AN, CU MAREEA ROSTOGOLINDU SE DEDESUBT.”

—Jon Golden

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.