PO­VES­TEA LOR

CÂND A REÎNCEPUT RĂZ­BOI­UL, SU­TE DE MII DE LOCUITORI DIN SU­DA­NUL DE SUD AU FU­GIT DOAR CU CE AU PU­TUT DU­CE.

National Geographic Romania - - Jurnal De Fotograf - —NINA STROCHLIC

ÎN PRI­MA EI ZI în nes­fârși­ta așe­za­re Bi­di­bi­di, Ugan­da, un­de trăi­esc aproa­pe 300.000 de re­fu­giați din Su­da­nul de Sud, fo­to­gra­fa sue­de­ză Nora Lorek a între­bat o fe­meie re­cent so­si­tă ce își lua­se de aca­să. „Ni­mic”, i s-a răs­puns, „nu­mai niște hai­ne în ce­a­rșaf.” Lorek a scris în gra­bă în car­net: „ce­a­rșaf ???? ”

În 2011, Su­da­nul de Sud a de­venit cea mai no­uă ța­ră din lu­me. La scur­tă vre­me, în 2013, a înce­put răz­boi­ul ci­vil. În 2016, du­pă un acord de pa­ce eșuat, re­fu­giații s-au re­văr­sat pes­te gra­niță în Ugan­da, un­de li se per­mi­te să mun­ce­as­că, să lu­cre­ze pă­mântul și să me­ar­gă la școa­lă. Pen­tru unii, era a do­ua, a treia sau a pa­tra oa­ră când își pă­ră­se­au ca­se­le. În au­gust 2017 a so­sit re­fu­gia­tul cu nu­mă­rul un mi­li­on, o su­pra­so­li­ci­ta­re pen­tru os­pi­ta­li­ta­tea ță­rii ve­ci­ne.

Când Lorek a între­bat de ce­a­rșa­furi, lo­cu­i­to­rii din Bi­di­bi­di și-au scos la ve­de­re mi­laya: pânze împo­do­bi­te cu pă­sări, flori și mo­de­le bro­da­te. Fe­mei­le învăța­se­ră să le coa­să de la ma­me­le și bu­ni­ci­le lor. Le pu­neau pe pat, le atârnau pe pe­reți și ade­sea erau in­clu­se în zes­tre.

Mul­tor re­fu­giați nu le-a mai ră­mas de aca­să altce­va de­cât mi­laya – ca­re le per­mit și să-și câști­ge, cât de cât, pâi­nea. Ro­se Jaun, în vârstă de 38 de ani, a or­ga­ni­zat o coo­pe­ra­ti­vă în ca­re fe­mei­le din Bi­di­bi­di bro­de­a­ză și vând mi­laya. „Așa avem timp să stăm de vor­bă și câști­găm și bani”, i-a spus ea lui Lorek. 60 de fe­mei pro­du­ce­au împreu­nă do­uă ce­a­rșa­furi pe săp­tă­mână până când le-a înce­ti­nit lip­sa ma­te­ria­lu­lui.

Fe­mei­le din așe­za­re au gri­jă de pro­pri­ii co­pii și, ade­sea, și de ai alto­ra. În mul­te ca­zuri, soții au fost uciși sau au ră­mas aca­să să lup­te sau să-și ape­re pă­mântul din Su­da­nul de Sud. Du­pă mai mul­te încer­cări de me­nți­ne­re a pă­cii eșua­te de ambe­le pă­rți, întoar­ce­rea aca­să li se pa­re re­fu­giați­lor o spe­ra­nță înde­păr­ta­tă. O mamă i-a spus lui Lorek: „Stăm aici sin­gu­re fi­in­dcă aca­să nu pu­tem să ne întoar­cem da­că nu es­te pa­ce.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.