Anche­ta­rea aba­te­ri­lor de con­du­i­tă

National Geographic Romania - - Spre Viitor -

Astro­no­mu­lui Ge­off Mar­cy i-a fost ac­cep­ta­tă în 2015 de­mi­sia de la Uni­ver­si­ta­tea din Ber­ke­ley, Ca­li­for­nia, du­pă ce o an­che­tă a ară­tat că, aproa­pe un de­ce­niu, su­pu­se­se stu­den­te­le la in­te­ra­cți­uni se­xua­le ne­do­ri­te. Pa­le­oan­tro­po­lo­gul Brian

Ri­chmond a de­mi­si­o­nat de la Mu­zeul Ame­ri­can de Is­to­rie Na­tu­ra­lă în de­cem­brie 2016, du­pă o se­rie de an­che­te asu­pra plânge­ri­lor de hă­rțu­i­re se­xua­lă for­mu­la­te de mai mul­te fe­mei de-a lun­gul câtor­va ani. Du­pă o an­che­tă, Uni­ver­si­ta­tea Bos­ton a con­chis că ge­o­lo­gul Da­vid

Mar­chant a hă­rțu­it se­xual o mas­te­ran­dă în tim­pul ac­ti­vi­tății de te­ren în Antarc­ti­ca; Mar­chant fa­ce apel la de­ci­zia din noi­em­brie 2017. O an­che­tă a Insti­tu­tu­lui de Teh­no­lo­gie Ca­li­for­nia a ară­tat că astro­fi­zi­cia­nul Chris­tian Ott a su­pus do­uă stu­den­te la „hă­rțu­i­re cla­ră de gen”. A fost sus­pen­dat în toam­na lui 2015 și a de­mi­si­o­nat în de­cem­brie 2017.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.