PLA­NE­TA VIE

National Geographic Romania - - Spre Viitor - FO­TO: DA­VID ELLINGSEN — DA­NI­EL STONE

Aces­ta es­te nu­me­le ca­re înce­pe să fie fo­lo­sit pen­tru a des­crie ac­tua­la eră din is­to­ria Pă­mântu­lui. „Antro­po”, de­si­gur, se re­fe­ră la mo­dul în ca­re oa­me­nii au mo­di­fi­cat pla­ne­ta. Efec­te­le te­ri­bi­le ale ac­ti­vi­tății uma­ne – schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce și po­lua­rea, ca să po­me­nim doar câte­va – sunt bi­ne­cu­nos­cu­te. Dar învățăm și cum să fa­cem din pla­ne­tă un loc mai bun, ara­tă exem­ple­le din dre­ap­ta. Pro­gre­se­le teh­no­lo­gi­ce le-au per­mis oa­me­ni­lor să cul­ti­ve pă­mântul mai cu spor, să re­cu­pe­re­ze apa mai efi­ci­ent și să re­fa­că te­re­nu­ri­le uza­te. În se­ria sa „Anthro­po­ce­ne”, fo­to­gra­ful Da­vid Ellingsen com­bi­nă ves­ti­gii uma­ne și na­tu­ra­le (de­a­su­pra). Lu­cră­ri­le re­flec­tă atât spe­ra­nță, cât și îngri­jo­ra­re față de fe­lul în ca­re spe­cia noas­tră re­mo­de­le­a­ză pla­ne­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.