5. TRAVERSARE

National Geographic Romania - - Spre Viitor -

FAU­NĂ SALBATICĂ Pu­tem re­du­ce nu­mă­rul ani­ma­le­lor căl­ca­te de mașini? Com­pa­nia bra­zi­lia­nă ViaFau­na tes­te­a­ză sen­zori puși pe mar­gi­nea dru­mu­ri­lor – ca pen­tru con­tro­lul vi­te­zei – ca să iden­ti­fi­ce in­ter­fe­re­nțe cu ani­ma­le­le afla­te pe pe drum și apoi să ilu­mi­ne­ze in­di­ca­toa­re ca­re să-i aler­te­ze pe șo­feri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.