DES­PRE ROMANTISM ȘI CĂȚELUȘI

National Geographic Romania - - Spre Viitor - —SARAH GIBBENS

Acest stu­diu a apă­rut într-un jur­nal ști­i­nți­fic – însă con­clu­zi­i­le sa­le ar pu­tea al­că­tui o ru­bri­că de sfaturi. Să-i spu­nem „Cum să ca­peți ce­le mai bu­ne sen­ti­men­te față de par­te­ner în șa­se pași sim­pli”. 1. Inse­re­a­ză fo­to­gra­fia par­te­ne­ru­lui con­form in­stru­cți­u­ni­lor.

2. Ui­tă-te la fo­to­gra­fi­i­le cu cățeluși ado­ra­bi­li. 3. Ui­tă-te la fo­to­gra­fia par­te­ne­ru­lui.

4. Ui­tă-te la toa­te fo­to­gra­fi­i­le în ace­lași timp. 5. Ui­tă-te din nou. Con­ti­nuă să te uiți. 6. Ui­tă-te până când ai ace­lași sen­ti­ment plă­cut pen­tru par­te­ner ca pen­tru cățeluși.

Po­tri­vit unui stu­diu din jur­na­lul

Psy­cho­lo­gi­cal Sci­en­ce,

adu­lții că­să­to­riți că­ro­ra li s-au ară­tat fo­to­gra­fii cu căței și alte ima­gini plă­cu­te ală­turi de o fo­to­gra­fie a par­te­ne­ri­lor lor au dez­vol­tat sen­ti­men­te mai bu­ne față de par­te­ner de­cât per­soa­ne­le că­ro­ra nu li s-au ară­tat fo­to­gra­fi­i­le. „Chiar am fost puțin sur­prins că a fun­cți­o­nat”, a spus cer­ce­tă­to­rul Ja­mes K. McNul­ty. De­par­ta­men­tul Apă­ră­rii din SUA a fi­na­nțat stu­di­ul în spe­ra­nța de a aju­ta cu­plu­ri­le să tre­a­că pes­te stre­sul tri­mi­te­rii unu­ia din­tre par­te­neri pe câmpul de lup­tă.

FO­TO­GRA­FII (ÎN SENS ORAR, DE LA STÂNGA SUS:): TIM FLACH; G.K. ȘI VIKKI HART; BRIGHTON DOG PHOTOGRAPHY; DAN HALLMAN; SOMNUK KROBKUM; LAMBERT; GANDEE VASAN; RETALES BOTIJERO. GETTY IMAGES (TOA­TE)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.