TRI­LURI PREA TIM­PU­RII

National Geographic Romania - - Spre Viitor - TEXT: MÓNICA SERRANO ȘI RYAN T. WILLIAMS

pă­să­ri­le cântă­toa­re întâmpi­nă ră­să­ri­tul și apu­sul cu con­cer­te me­ni­te să le ade­me­neas­că pe­re­chi­le și să re­ven­di­ce te­ri­to­ri­ul. Însă be­cu­ri­le lu­mi­nea­ză ce­rul noc­turn și per­tur­bă rit­mu­ri­le se­zo­ni­e­re ale pă­să­ri­lor ca­re fo­lo­sesc lun­gi­mea zi­lei ca sem­nal pen­tru a cânta. Din­tre pă­să­ri­le cântă­toa­re stu­dia­te în Ger­ma­nia, pa­tru au înce­put să cânte mai de­vre­me din cau­za ilu­mi­na­tu­lui noc­turn. Efec­te­le pe ter­men lung ale po­luă­rii lu­mi­noa­se asu­pra eco­sis­te­me­lor și su­pra­vi­ețu­i­rii pă­să­ri­lor ră­mân ne­cla­re.

PROBABILITATEA DE A CÂNTA În lo­curi cu lu­mi­nă ar­ti­fi­cia­lă În lo­cu­ri­le ilu­mi­na­te ar­ti­fi­cial, mă­că­len­drii cântă în zori cu cir­ca În lo­curi fă­ră lu­mi­nă ar­ti­fi­cia­lă 18 zi­le mai de­vre­me. E A R I RU B F E M A T I E 50% A P R I L I...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.