Te gândești un­de să pleci în va­ca­nță?

E MO­MEN­TUL SĂ VE­ZI MAI MULT DIN RO­MÂNIA!

National Geographic Romania - - Advertorial -

Cum ara­tă har­ta ta per­so­na­lă a Ro­mâni­ei?

Da, ai ci­tit bi­ne! Te între­bam cum ara­tă har­ta lo­cu­ri­lor din ța­ră pe ca­re le-ai vi­zi­tat. Ai ajuns în Ma­ra­mu­reș, în Bu­co­vi­na, în ma­ri­le orașe? Te-ai căță­rat pe cres­te­le Car­pați­lor? Da­că și ție îți pla­ce să că­lă­to­rești, e mo­men­tul să mai faci ce­va ca har­ta Ro­mâni­ei ta­le să fie per­fec­tă: să sur­prin­zi fru­mu­sețea în fo­to­gra­fii de po­ves­te, pe ca­re apoi să le împăr­tășești lu­mii între­gi!

Iar pen­tru asta nu e ne­voie să iei cu ti­ne un apa­rat fo­to pro­fe­si­o­nal, ci un smar­tpho­ne per­for­mant cu teh­no­lo­gii AI in­te­gra­te! Pen­tru a ve­dea mai mult din Ro­mânia, ai ne­voie de no­ul Hua­wei P20 Pro!

Iar da­că vrei să știi cum poți con­tri­bui la o har­tă mai fru­moa­să a ță­rii noas­tre, urmă­rește pa­gi­na de Fa­ce­book Hua­wei Ro­mânia, de un­de poți afla mai mul­te des­pre o iniția­ti­vă de am­ploa­re, ca­re își pro­pu­ne să adu­că lao­lal­tă, on­li­ne, lo­curi spe­cia­le din ța­ră, din­tre ca­re une­le încă ne­des­co­pe­ri­te.

AI te­le­fo­nul vi­i­to­ru­lui?

Hua­wei a lu­crat înde­a­proa­pe cu fo­to­gra­fi, dar și cu spe­cia­liști Lei­ca Ca­me­ra AG pen­tru a dez­vol­ta o no­uă ge­ne­rație de te­le­foa­ne in­te­li­gen­te, ca­re per­mi­te uti­li­za­to­ri­lor să stă­pâneas­că ar­ta fo­to­gra­fi­ei.

Hua­wei P20 Pro ofe­ră cea mai avan­sa­tă ex­pe­ri­e­nță de uti­li­za­re a unei ca­me­re dis­po­ni­bi­lă într-un smar­tpho­ne, da­to­ri­tă fun­cți­i­lor AI in­te­gra­te – Inte­li­ge­nța Ar­ti­fi­cia­lă „știe ce tre­bu­ie fă­cut” pen­tru a re­a­li­za fo­to­gra­fia per­fec­tă. Ca­me­ra re­cu­noaște au­to­mat su­bi­e­cții și își ajus­te­a­ză se­tă­ri­le pen­tru re­zul­ta­te op­ti­me. Mai mult, es­te ca­pa­bi­lă să te ghi­de­ze în com­po­ziție și înca­dra­re, ofe­rin­du-ți in­for­mații pe ca­re un pro­fe­si­o­nist le învață în timp. Dis­play-ul Ful­lVi­ew de la Hua­wei pu­ne în va­loa­re fru­mu­sețea ima­gi­ni­lor, în timp ce ba­te­ria ul­tra-efi­ci­en­tă îți per­mi­te să ră­mâi co­nec­tat ore între­gi. Mo­de­lul P20 Pro es­te dis­po­ni­bil pe plan lo­cal în va­rian­te­le de cu­loa­re Black, Twi­li­ght și Mid­ni­ght Blue, la un preț re­co­man­dat de 3.900 lei.

Hua­wei P20 Pro, no­ul vârf de ga­mă al com­pa­ni­ei Hua­wei, in­te­gre­a­ză pri­mul sis­tem tri­plu-ca­me­ră Lei­ca din lu­me, cu sen­zori de 40MP, 20MP, res­pec­tiv 8MP, com­bi­nat cu ino­vații pre­cum „Object Re­cog­ni­ti­on AI”, ca­re fa­ce po­si­bi­lă o ex­pe­ri­e­nță de fo­to­gra­fi­e­re pro­fe­si­o­na­lă cu un te­le­fon mo­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.