IN­SPI­RAT DE TER­MI­TE

Cum își păs­tre­a­ză ră­coa­rea Cen­trul Eas­tga­te

National Geographic Romania - - Explorează -

Proi­ec­ta­rea unei clă­diri mo­der­ne de bi­ro­uri și ma­ga­zi­ne fă­ră aer con­di­ţi­o­nat cos­ti­si­tor pen­tru a scă­pa de căl­du­ra tro­pi­ca­lă din Zim­bab­we. So­lu­ţia: re­pli­ca­rea ge­ni­u­lui in­gi­ne­resc al ter­mi­te­lor in­di­ge­ne, pre­luând as­pec­te din sis­te­mul lor. Abor­da­rea, nu­mi­tă bi­o­mi­me­tism, i-a per­mis ar­hi­tec­tu­lui Mick Pe­ar­ce să izo­le­ze blo­cul Eas­tga­te, va­lo­ri­fi­când na­tu­ra, nu as­cun­zându-se de ea.

1

Pe­reții din că­ră­mi­dă

de do­uă ori mai groși și be­to­nul pre­fa­bri­cat au „ine­rții ter­mi­ce mari” ca so­lul din ju­rul mușu­roai­e­lor; e ne­voie de mul­tă căl­du­ră pen­tru a le schim­ba tem­pe­ra­tu­ra.

2

Co­loa­ne­le de ae­ri­si­re

di­ri­je­a­ză di­mi­neața ae­rul fil­trat, ră­co­rit în tim­pul no­pții, din ho­lul de jos prin ce­le șap­te eta­je. Cir­cu­lația e aju­ta­tă doar de ven­ti­la­toa­re de mi­că pu­te­re.

3

Po­de­le­le din be­ton

cu do­uă stra­turi sunt ră­ci­te de ae­rul no­pții ca­re cir­cu­lă prin­tre stra­turi. Ele me­nțin ae­rul cât mai re­ce po­si­bil până când se încăl­zește și es­te eli­mi­nat prin ta­va­ne.

Me­nți­ne­rea tem­pe­ra­tu­rii con­stan­te Un ex­te­ri­or spi­nos (mo­de­lat du­pă plan­te­le de deșert) re­du­ce ab­sor­bția căl­du­rii și o dis­per­se­a­ză mai bi­ne de­cât unul ne­ted. Ter­mi­te­le își fac cu­i­bul adânc sub pă­mânt, cu tur­nuri pen­tru ven­ti­lație ca­re pot atin­ge 9 me­tri...

28°C Hor­nu­ri­le eli­mi­nă ae­rul cald Eas­tga­te fo­lo­sește, în me­die, cu 35% mai puți­nă ener­gie de­cât clă­diri si­mi­la­re din Ha­ra­re ba­za­te pe sis­te­me de încăl­zi­re, ven­ti­lație și aer con­diți­o­nat. COPERTINĂ DIN STI­CLĂ TEM­PE­RA­TU­RA TI­PI­CĂ DIN TIM­PUL ZI­LEI Alte...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.