UN MAESTRU AL CAMUFLAJULUI

National Geographic Romania - - Explorează - TEXT ȘI FO­TO: HELMUT IGNAT

CĂU­TAM din pri­viri po­te­cuța prin stuf ca să ajung la mal. Du­pă câte­va ore în apă sub ase­di­ul li­pi­to­ri­lor și țânța­ri­lor, dru­mul de întoar­ce­re că­tre mal se do­ve­dea ane­voi­os din cau­za cren­gi­lor scu­fun­da­te și a bră­dișu­lui des. No­ro­cul a fă­cut să dis­ting si­lue­ta lon­gi­li­nă a stârcu­lui exact lângă lo­cul prin ca­re ur­ma să ies. Așa că am re­de­venit sta­tu­ie prin­tre smârcuri timp de încă o oră și am fost răs­plă­tit în mod neaștep­tat cu do­uă se­cun­de de înfoi­e­re, în ca­re acest stârc roșu și-a stri­cat ca­mu­fla­jul.

În ci­u­da di­men­si­u­ni­lor im­pre­si­o­nan­te (are o an­ver­gu­ră de până la 138 cm), es­te foar­te po­si­bil să treci pe lângă un stârc aflat la mar­gi­nea stu­fu­lui fă­ră să-l ve­zi. Es­te ca­pa­bil să stea ne­mișcat zeci de mi­nu­te, pândind pra­da su­bac­va­ti­că, pe ca­re o ata­că ful­ge­ră­tor, fo­lo­sin­du-și gâtul lung și ci­o­cul as­cuțit ca pe un har­pon. Când se sim­te în pri­mej­die, „înghe­ață” într-o po­ziție ver­ti­ca­lă alun­gi­tă, cu gâtul întins și ci­o­cul ri­di­cat în pre­lun­gi­rea sa, con­fun­dându-se per­fect cu stu­ful. E mai mic și mai ti­mid de­cât stârcul ce­nușiu (cu ca­re împar­te ade­sea co­lo­ni­i­le), dar es­te foar­te pre­te­nți­os în ale­ge­rea lo­cu­lui și a con­diți­i­lor de cu­i­bă­rit.

În Del­ta Du­nă­rii, pe­ri­oa­da în ca­re își pre­gă­tește cu­i­bul coin­ci­de cu in­tra­rea bra­co­ni­e­ri­lor în zo­ne­le de smârcuri în cău­ta­rea cra­pu­lui și som­nu­lui. De­ran­ja­rea pă­să­ri­lor poa­te avea efec­te dra­ma­ti­ce. Da­că la înce­pu­tul se­co­lu­lui tre­cut era cel mai răs­pândit stârc din Ro­mânia, acum Ardea pur­pu­rea es­te înca­drat în ca­te­go­ria spe­ci­i­lor pe­ri­cli­ta­te din ța­ră noas­tră.

„De­se­ca­rea mlaști­ni­lor pen­tru agricultură a avut un efect de­vas­ta­tor asu­pra po­pu­lați­ei cu­i­bă­ri­toa­re. În pre­zent, pro­te­ja­rea și re­con­stru­cția eco­lo­gi­că a zo­ne­lor ume­de es­te vi­ta­lă pen­tru con­ser­va­rea spe­ci­ei”, spu­ne bi­o­lo­gul Vlad Ci­o­flec.

Am avut no­ro­cul să văd stârcul roșu înain­te să mă ob­ser­ve el. Și ast­fel l-am pu­tut ur­mări aproa­pe o oră cum aște­ap­tă să-i pi­ce un pește sau o broas­că în ra­za de acți­u­ne a har­po­nu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.