No­ul Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic

National Geographic Romania - - Scrisoare De La Editor - TEXT: SU­SAN GOL­DBERG

INTRODUCEM MAI MUL­TE schim­bări oda­tă cu acest nu­măr pen­tru a vă oferi o mo­da­li­ta­te mai bu­nă de a ci­ti ce­le mai in­te­re­san­te și mai im­pre­si­o­nan­te vi­zual ar­ti­co­le din lu­me. În cel de-al 130-lea an al ei, ace­as­tă re­vis­tă es­te îndră­gi­tă de oa­me­nii cu cu­ri­o­zi­ta­te in­te­lec­tua­lă de pe tot glo­bul – așa că am ac­tua­li­zat-o cu ma­re gri­jă. Vă ru­găm să ne spu­neți ce pă­re­re aveți des­pre schim­bări; e-mai­lul nos­tru es­te edi­tor@nat­geo.com. Și, ca întot­de­au­na, vă mu­lțu­mim că ci­tiți Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.