STĂRI DE SPI­RIT

National Geographic Romania - - Scrisoare De La Editor -

Pi­cas­so s-a in­spi­rat din mi­to­lo­gie, din răz­boi, de la cei din ju­rul lui, ba chiar – du­pă cum s-a ex­pri­mat – și de la pânze­le de păian­jen. Re­zul­ta­tul au fost zeci de mii de lu­crări ca­re par să abor­de­ze ne­nu­mă­ra­te su­bi­ec­te. Dar mul­te din­tre su­bi­ec­te­le ca­re l-au fas­ci­nat, in­clu­siv moar­tea și se­xua­li­ta­tea, re­vin în ar­ta lui de-a lun­gul de­ce­ni­i­lor. Aces­te te­me re­cu­ren­te sunt gru­pa­te într-o cla­si­fi­ca­re a cir­ca . de lu­crări ale lui Pi­cas­so, re­da­te ar­tis­tic aici. Se re­gă­sesc în por­tre­te ca­re es­tom­pe­a­ză ra­di­cal gra­niȚa din­tre su­bi­ect și pic­tor și în sim­bo­luri pu­ter­ni­ce pre­cum Mi­no­tau­rul, sti­cla și ar­le­chi­nul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.