Se­cre­te­le lui Sa­turn

National Geographic Romania - - Sărbătorim Anul Păsărilor -

Du­ra­ta lun­gă a mi­si­u­nii Cassini-Huygens le-a per­mis oa­me­ni­lor de ști­i­nță să cu­le­a­gă da­te­le ne­ce­sa­re pen­tru a înce­pe să dez­le­ge enig­ma ca­re es­te a do­ua pla­ne­tă ca mă­ri­me din sis­te­mul nos­tru solar.

FO­TO: NASA/JPL/SSI; NASA/JPL-CALTECH/SSI (DRE­AP­TA JOS)

Pa­tru sa­te­liți ai lui Sa­turn, în sens orar, de la stânga sus: Ti­tan, Ia­pe­tus, Pan și Hy­pe­ri­on. Sa­turn are 53 de sa­te­liți con­fir­mați și no­uă pro­vi­zo­rii, fi­e­ca­re cu o com­po­ziție și for­ma­re uni­că, al­că­tu­ind un sis­tem pla­ne­tar vast și di­vers.

FO­TO­GRA­FII: NASA/JPL-CALTECH/SSI (DRE­AP­TA); NASA/JPL-CALTECH/USGS

Po­lii lui Ti­tan găz­du­i­esc la­curi de hi­dro­car­buri (mai sus), de­pre­si­uni pli­ne cu etan și me­tan – con­diții ca­re ar pu­tea adă­pos­ti viața. O ima­gi­ne în cu­lori fal­se (dre­ap­ta) ara­tă cen­trul unei fur­tuni ma­si­ve ca­re se învol­bu­re­a­ză la po­lul nord al lui Sa­turn.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.