UMANITARA OPTIBLU

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

OPTIblu Ro­mânia, împreu­nă cu GTC Mo­tor­sport, Aso­ciația Re­a­li­ty Check și alți par­te­neri, au par­ti­ci­pat la cam­pa­nia Umanitara Offroad GTC Paște 2018. Un con­voi off-road de pes­te 35 de mașini 4×4 a ajuns în 16 sa­te izo­la­te din zo­na Ne­hoiu-Bră­ești cu pes­te 12 to­ne de ali­men­te, pro­du­se de igi­e­nă per­so­na­lă sau de îngri­ji­re a ca­sei, fi­ind pri­mi­te cu bu­cu­rie de 170 de bă­trâni, pă­ri­nți și 110 co­pii să­raci din zo­nă. Echi­pa de 95 de vo­lun­tari a fost însoți­tă de spe­cia­liștii op­to­me­triști OPTIblu. Pe lângă ali­men­te, per­soa­ne­le în vârstă au be­ne­fi­ciat gra­tu­it de con­sul­tații of­tal­mo­lo­gi­ce și oche­lari de ve­de­re.

WWW.OPTIBLU.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.