„RO­MÂNIA NEÎMBLÂNZI­TĂ”

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

Au­chan Re­tail Ro­mânia, unul din­tre cei mai im­por­ta­nți re­tai­leri de pe piața lo­ca­lă, a lan­sat „Ro­mânia neîmblânzi­tă”, pri­mul do­cu­men­tar des­pre na­tu­ra Ro­mâni­ei ca­re va pu­tea fi vi­zi­o­nat în pes­te 70 de ci­ne­ma­to­gra­fe din 37 de orașe. Re­a­li­zat în co­la­bo­ra­re cu bri­ta­ni­cii de la Off the Fen­ce și na­rat de Vic­tor Re­ben­gi­uc, fil­mul „Ro­mânia neîmblânzi­tă” re­pre­zin­tă o pro­du­cție ine­di­tă ce dez­vă­lu­ie, în 90 de mi­nu­te, fru­mu­sețea săl­ba­ti­că a Ro­mâni­ei. Ver­si­u­nea in­ter­nați­o­na­lă na­ra­tă de ac­to­rul Mark Strong va fi dis­tri­bu­i­tă și pe plan inter­nați­o­nal, la fes­ti­va­luri și pe ca­na­le TV spe­cia­li­za­te pe do­cu­men­tar.

WWW.AU­CHAN.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.