ME­LI ME­LO DE­CO

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

No­ua co­le­cție Me­li Me­lo De­co cu­prin­de o se­le­cție vas­tă de obi­ec­te de de­cor și mic mo­bi­li­er în to­nuri na­tu­ra­le, re­a­li­za­te din lemn sau ră­chi­tă împle­ti­tă, evi­de­nția­te prin ac­cen­te al­be și motive flo­ra­le ce pot adău­ga ime­diat un aer fresh și interesant de­co­ru­lui în ca­re sunt in­te­gra­te. Li­ni­i­le sim­ple și de­li­ca­te ale co­le­cți­ei cap­su­lă din ce­ra­mi­că al­bă, un­de ma­jo­ri­ta­tea pi­e­se­lor sunt pre­zen­ta­te pe su­por­turi de lemn în nua­nțe cal­de, aduc o no­tă de eleganță și ra­fi­na­ment ori­că­rui ta­ble se­tup. Obi­ec­te­le se gă­sesc în ma­ga­zi­ne­le Me­li Me­lo De­co din Bu­cu­rești și Con­stan­ta, pre­cum și on­li­ne.

WWW.MELIMELO.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.