SCUFUNDACUL CU ȘUVIȚE BLONDE

National Geographic Romania - - Explorează - TEXT ȘI FOTO: HELMUT IGNAT

MI-AM DORIT MULT ca în ex­pe­diția în Antarc­ti­ca din 2013 să am oca­zia să văd un pin­gu­in-ma­ca­roni, cu șu­vițe­le lui blonde re­be­le, ca­re îi dau un aer așa de amu­zant. Nu am avut șan­sa, dar am găsit șuvițe blonde foar­te ase­mă­nă­toa­re chiar aca­să, la cor­co­de­lul-cu-gât-ne­gru (Po­di­ceps ni­gri­col­lis).

Nici ochii, nici șu­vițe­le nu se re­flec­tă însă în de­nu­mi­rea ști­i­nți­fi­că, ci ne­grul gâtu­lui și po­ziți­o­na­rea pi­ci­oa­re­lor la ex­tre­mi­ta­tea din spa­te a cor­pu­lui, ca­re nu avan­ta­je­a­ză de­loc mer­sul pe us­cat. De alt­fel, nici zbo­rul nu-i pla­ce, îl evi­tă până în pe­ri­oa­da mi­grați­ei sa­le de mii de ki­lo­me­tri spre me­le­a­guri mai cal­de. Une­ori, ale­ge to­tuși să înfrun­te la noi se­zo­nul re­ce, echi­pându-se cu un pe­naj ce­nușiu, foar­te ase­mă­nă­tor cu al ru­dei sa­le, cor­co­de­lul-de-iar­nă (Po­di­ceps au­ri­tus), mult mai rar la noi. În Ro­mânia, cu­i­bă­resc 2.500-3.500 de pe­re­chi (din aproa­pe 100.000 în Eu­ro­pa) în su­dul și es­tul ță­rii. Vin din mi­grație în apri­lie și ne de­lec­te­a­ză cu un spec­ta­cu­los dans nu­pțial, apoi cu plim­ba­tul pu­i­lor pe spa­te­le pă­ri­nți­lor în pri­me­le ze­ce zi­le.

Cor­co­de­lul pa­re veșnic în aler­tă, întor­cându-și brusc ca­pul în di­fe­ri­te di­re­cții. Își fa­ce cu­i­bul de pre­fe­ri­nță în pre­aj­ma unor co­lo­nii de pă­sări vi­gi­len­te și agre­si­ve, pre­cum chi­re­le și chi­ri­ghițe­le, iar în caz de pericol, nu zboa­ră, ci se scu­fun­dă. La asta se pri­ce­pe gro­zav: poa­te sta sub apă 15-30 de se­cun­de, par­cur­gând și câte 20-30 m sau ajun­gând la 2-3 m adânci­me în căutarea hra­nei. Nu întâmplă­tor, cor­co­de­lul e de­nu­mit po­pu­lar și „scu­fun­dac”.

Spre de­o­se­bi­re de pin­gu­in, ca­re și le poar­tă în creștet, cor­co­de­lul nos­tru are șuvițe ca­re ple­a­că din coa­da ochi­lor – și ei de o cu­loa­re ne­o­bișnu­i­tă: roșu aprins. Pu­ii de­vin in­de­pen­de­nți în ni­cio lu­nă, la ma­tu­ri­ta­te ur­mând să mă­soa­re până la 34 cm lun­gi­me și să cântă­re­as­că 500 gr.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.