CĂ­TRE ORAȘE MAI VER­ZI

National Geographic Romania - - Spre Viitor - TEXT: RYAN MORRIS ȘI KELSEY NOWAKOWSKI

ORAȘE­LE DIN ÎNTRE­A­GA LU­ME se stră­du­i­esc să îmbu­nă­tățe­as­că ca­li­ta­tea ae­ru­lui și să ofe­re opți­uni de tran­sport mai bu­ne, adop­tând prac­tici fa­vo­ra­bi­le me­di­u­lui pre­cum cre­a­rea de pis­te pen­tru bi­ci­cle­te, uti­li­za­rea de com­bus­ti­bi­li alter­na­ti­vi și de sti­mu­len­te pen­tru ve­hi­cu­le­le elec­tri­ce. Un stu­diu re­cent pe o su­tă de orașe eva­lue­a­ză cât de bi­ne se des­cur­că au­to­ri­tăți­le mu­ni­ci­pa­le în a-i aju­ta pe oa­meni să ajun­gă un­de au ne­voie, fă­când în ace­lași timp orașe­le mai lo­cu­i­bi­le și atră­gă­toa­re – și sus­te­na­bi­le.

ILUSTRAȚIE: ÁLVARO VALIÑO. SURSA: SUSTAINABLE CITIES MOBILITY INDEX 2017, PLANET SUB-INDEX, ARCADIS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.