E o înde­let­ni­ci­re ne­si­gu­ră să ur­mă­reş­ti acest flu­tu­re anu­me.

National Geographic Romania - - ReacȚie Toxică În LanȚ -

Flu­tu­re­le-păun – Pa­pi­lio blu­mei – trăi­eş­te doar aici, pe Insu­la Su­la­we­si din Indo­ne­zia, şi nu­mai la o anu­mi­tă alti­tu­di­ne. E la el aca­să sus, pe mun­te, într-o zo­nă abrup­tă şi stâncoa­să, aco­pe­ri­tă cu un strat fin de pă­mânt ji­lav, un­de fi­e­ca­re pas de­clan­şe­a­ză o mi­că alu­ne­ca­re. Unde­va pe tra­seu, între va­le şi pisc, de­vi­ne clar as­pec­tul eco­no­mic: ia­tă de ce sunt pre­ţi­o­şi unii flu­turi. Ia­tă de ce exis­tă o pia­ţă nea­gră pen­tru exem­pla­re­le ra­re.

Vână­to­rul, un tip pe nu­me Jas­min Zai­nud­din, se oprește o cli­pă. Are un băţ cu ca­re tot împun­ge no­roi­ul, încer­cându-l. „Încă pu­ţin mai sus”, spu­ne.

Jas­min a trăit toa­tă via­ţa pe insu­la asta, creându-şi în câte­va zeci de ani o întreagă re­ţea de in­for­ma­tori, cu­ri­eri şi vână­tori ca­re prind flu­tu­rii şi îi li­vre­a­ză co­lec­ţi­o­na­ri­lor din între­a­ga lu­me. Zi­ua de azi şi-a înce­put-o în Ma­kas­sar, un oraş ma­re din

ex­tre­mi­ta­tea de sud-vest a in­su­lei. Împreu­nă cu câte­va aju­toa­re, a mers cu o du­bi­ţă pe un drum si­nu­os, por­nind din ar­şi­ţa zo­nei de câmpie, prin jun­glă, ca să ajun­gă în fi­nal într-un sat de mun­te un­de dru­mul a de­venit prea abrupt şi alu­ne­cos. Aco­lo, Jas­min şi-a mu­tat pro­vi­zi­i­le şi oa­me­nii pe şa­se mo­to­ci­cle­te, ma­jo­ri­ta­tea con­du­se de niște puști. Dru­mul s-a tot îngus­tat până a ră­mas doar o că­ră­ru­ie ca­re a de­venit un şir de pun­ţi din scânduri şi fu­nii, pes­te ca­re mo­to­ci­cle­te­le pu­te­au tre­ce doar pe rând. Dar şi pun­ţi­le s-au ter­mi­nat în ur­mă­to­rul sat. De aco­lo, toa­tă lumea s-a dat jos de pe mo­to­ci­cle­te, şi-a pus în spa­te saci cu orez şi ul­ci­oa­re cu apă şi a înce­put să ur­ce mun­te­le la pas.

E o că­lă­to­rie ane­voi­oa­să. Dar acum, spri­ji­nin­du-se în toia­gul cu ca­re tot înce­ar­că nă­mo­lul, Jas­min ră­su­flă greu, cu gu­ra larg des­chi­să într-un zâmbet. „Sun­tem aproa­pe”, zi­ce.

În ce­le din ur­mă, mun­te­le înce­pe să se or­do­ne­ze în te­ra­se cu orez, iar des­ti­na­ţia lui Jas­min apa­re dea­su­pra. E o co­li­bă con­stru­i­tă chiar de el, co­co­ţa­tă pe stâlpi înal­ţi. Unul câte unul, el şi aju­toa­re­le lui se ca­ţă­ră pe un buş­te­an ca să in­tre. Soa­re­le apu­ne când Jas­min se întin­de pe po­de­aua co­li­bei. E de­ja la vârsta mij­lo­cie, aşa că îi vi­ne tot mai greu să ca­re pro­vi­zii, cu fi­e­ca­re drum. Mâi­ne, spu­ne el, va înce­pe cu ade­vă­rat vână­toa­rea. De­o­cam­da­tă, do­uă fe­mei pre­gă­tesc ma­sa de se­a­ră.

Pen­tru Jas­min, fi­e­ca­re vor­bă ros­ti­tă, fi­e­ca­re lu­cru atins, fi­e­ca­re amin­ti­re de­pă­na­tă e des­pre flu­turi. I-a stu­diat, i-a ur­mă­rit şi i-a prins de când era băi­e­ţan­dru şi s-a întâlnit cu un străin. Acum plă­teş­te el însu­şi o ar­ma­tă de băi­e­ţan­dri, to­ţi echi­pa­ţi cu pla­se de bo­ran­gic. Ei re­pre­zin­tă tre­ap­ta cea

Ba­co Bu­gis are pro­pri­ul tra­seu de mi­gra­ţie din de­cem­brie până în mar­tie, când stră­ba­te su­te de ki­lo­me­tri du­pă flu­turi, până în adâncu­ri­le pă­du­ri­lor din Indo­ne­zia. Vânea­ză spe­cii ra­re ca or­ni­top­te­re­le – une­ori doar una sau do­uă într-o săp­tă­mână – pen­tru ca­re co­mer­cian­ţii plă­tesc şi 100 $, iar co­lec­ţi­o­na­rii străini – mult mai mult.PA­GI­NI­LE AN­TE­RI­OA­RE Un vână­tor de flu­turi din Insu­la Ba­can, Indo­ne­zia, îşi sor­te­a­ză pra­da pe ca­re o va vin­de în Ba­li. De aco­lo, flu­tu­rii sunt ex­por­ta­ţi în toa­tă Asia şi ajung la co­lec­ţi­o­nari din toa­tă lumea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.