Pei­saj le­tal

National Geographic Romania - - ReacȚie Toxică În LanȚ -

ANI­MA­LE­LE SĂL­BA­TI­CE ale Afri­cii pi­erd tot mai mult te­ren în fața pre­si­u­nii uma­ne. Re­du­ce­rea ha­bi­ta­tu­lui, mai ales din cau­za agri­cul­tu­rii și a crește­rii ani­ma­le­lor, obli­gă oa­me­nii și fau­na săl­ba­ti­că să con­cu­re­ze pen­tru spați­ul și re­sur­se­le fi­ni­te. Fer­mi­e­rii și păs­to­rii răs­pund cu arme le­ta­le: otră­vuri pu­ter­ni­ce, cum e car­bo­fu­ra­nul, ca­re pot fa­ce pră­păd nu doar în spe­cia vi­za­tă, ci și prin­tre ani­ma­le­le și oa­me­nii din jur. Se cu­nosc cir­ca 8.600 de ca­zuri de ani­ma­le otră­vi­te în ul­ti­me­le do­uă de­ce­nii. Pen­tru fi­e­ca­re caz do­cu­men­tat, alte zeci ră­mân ne­ra­por­ta­te.

Km

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.